فایل word نقش آموزش و يادگيري در طرح تحول و توسعه نظام بهره وري سازمانهاي دولتي شهرستانها مطالعه موردي: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى شهرستان قوچان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نقش آموزش و يادگيري در طرح تحول و توسعه نظام بهره وري سازمانهاي دولتي شهرستانها مطالعه موردي: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى شهرستان قوچان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين همايش ملي علوم مديريت نوين

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

بهرهوری به مفهوم و معنای امروزی؛ یعنی استفاده بهینه از منابع سازمان، بمنظور رسیدن به اهداف کارا و مؤثر است. مسئله بهرهوری یکی از مباحث نوین وکارآمد اقتصاد و مدیریت است که در سازمانها مطرح میباشد. استفاده بهینه از منابع در واقع هنری است که نسبت به اصول و معادلات اثبات شده در اقتصاد، برتری پیدا کرده است. افزایش بهرهوری باعث بهبود بخشیدن به سطح زندگی افراد جامعه و همچنین افزایش درآمد سرانه میگردد. هدف پژوهش حاضر،بررسی نقش آموزش و یادگیری در طرح تحول و توسعه نظام بهره وری سازمانهای دولتی شهرستانها مورد بررسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى شهرستان قوچان میباشد. در این تحقیق نشان داده میشود که رضایتمندی کارکنان، بروز خلاقیت و بهبود مهارت آنان از طریق آموزش و یادگیری و همچنین تعهد و مسئولیتپذیری در کارکنان تأثیر شگرفی بر بهرهوری آنان دارد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی تحلیلیمیباشد. جامعه آماری، شامل شامل کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى شهرستان قوچان بوده که عملکرد آنها از طریق نمونهگیری تصادفی موردبررسی قرار گرفت. تحلیل یافتههای پژوهش از طریق نرم افزار spss نسخه 90 نشاندهنده پذیرفته شدن تمام فرضیات مورد آزمون بود. مدیران سازمانها می-توانند از نتایج یافتههای این تحقیق به منظور برنامهریزی هرچه بهتر جهت انجام آموزشهای مختلف به کارکنان خود در راستای طرح تحول و توسعه نظام بهره وری سازمان استفاده نمایند

لینک کمکی