فایل word مفهوم ارزش ويژه برند دربازاريابي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مفهوم ارزش ويژه برند دربازاريابي :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

یکی ازمعروف ترین ومهم ترین مفاهیم بازاریابی عصرحاضر که برای اولین باردردهه 1980 شکل گرفت مفهوم ارزش ویژه برند است این مفهوم درابتدا به عنوان مهمترین حوزه تحقیقاتی دربازارهای مصر فکننده مطرح شد و بعدها دربازارهای صنعتی هم موردنظر قرارگرفت امروزه برندها به عنوان دارایی ارزشمند و بلندمدت شرکت ها مدیریت میشوند دربازاریابی مصرف کننده برندها عمل مهم تمایز بین پیشنهادهای رقابتی هستند و میتوانند برای موفقیت شرکت ها به عنوان عناصرزیربنایی موردتوجه قرارگیرند مفهوم ارزش ویژه برند درهردورشته حسابداری و بازاریابی موردبحث قرارگرفته است و اهمیت تمرکز بلندمدت برمدیریت برند را برجسته تر می کند دراین مقاله به بررسی مفهوم ارزش ویژه برند دربازارهای مصرف کننده وصنعتی که یکی ازموضوعات مهم دربازار یابی است پرداخته میشود

لینک کمکی