فایل word مطالعه تطبيقي DNA سازماني شرکتهاي خصوصي از منظر فرار مالياتي بر اساس مدل هنالد و سيلورمن مطالعه موردي: شرکتهاي خصوصي شهر اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مطالعه تطبيقي DNA سازماني شرکتهاي خصوصي از منظر فرار مالياتي بر اساس مدل هنالد و سيلورمن مطالعه موردي: شرکتهاي خصوصي شهر اصفهان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين همايش ملي علوم مديريت نوين

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش ، شناسایی تفاوتDNA سازمانی شرکتهای خصوصی شهر اصفهان از نظر فرار مالیاتی است. ابزار گردآوری پرسشنامه محقق ساخته بر اساس مدل هنالد و سیلورمن ( سال 1389 ) می باشد. در این مدل DNA سازمانی در چهار نوع DNA عین گرا ، فردگرا ، زمینه گرا ، معنا گرا ، می باشد. روایی پرسشنامه از نوع روایی محتوایی است که بر اساس نظر استاد راهنما و مشاور و صاحب نظران مورد تأیید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ0/94 محاسبه شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه شرکتهای خصوصی سطح شهر اصفهان که مودیان مالیات بر ارزش افزوده هستند، می باشند. تعداد این شرکت ها در سال 1391 در اصفهان 1497 شرکت گزارش گردید. تعداد نمونه با توجه به جامعه آماری تحقیق 150 شرکت از مودیان مالیاتی است .نتایج تحقیق نشان داد کهDNA سازمانی در شرکتهای بد حساب به صورت معنادار در تمام ابعاد عین گرا، معنا گرا زمینه گرا، فردگرا دارای میانگین بیشتری نسبت به شرکتهای خوش حساب بوده اند. با افزایش سابقه فعالیت های شرکت ها خصوصی فرار از مالیات این شرکت ها نیز افزایش می یابدDNA غالب در شرکتهای بدحساب و خوش حساب زمینه گرا می باشد

لینک کمکی