فایل word مطالعه تاثير روش سلف سرويس بر رضايت شغلي نيروي انساني در نظام آموزش عالي مطالعه موردي: دانشگاه آزاد اسلامي هرسين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مطالعه تاثير روش سلف سرويس بر رضايت شغلي نيروي انساني در نظام آموزش عالي مطالعه موردي: دانشگاه آزاد اسلامي هرسين :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين همايش ملي علوم مديريت نوين

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر بدنبال بررسی تاثیر روش سلف سرویس بعنوان یکی از روش های اعطای پاداش بر رضایت شغلی نیروی انسانی نظام آموزش عالی می باشد. در این پژوهش که از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع داده ها توصیفی همبستگی بوده ادعا شده است که استفاده از روش سلف سرویس در ارائه پاداش به لحاظ مولفه های مانند؛ تنوع ، لحاظ تفاوت پرسنل، اعطای حق انتخاب، انعطاف پذیری و برخورداری از عدالت تاثیر مثبت بر ارتقای سطح رضایت شغلی دارد. به منظور بررسی این ادعا،داده هاو اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه ی محقق ساخته که مطابق طیف لیکرت تنظیم و پایایی آن0/933 و روایی آن نیز توسط اجرای تکنیک دلفی مورد تائید قرار گرفته جمع آوری و در اختیار 105 نفر از اعضای هیات علمی، حق التدریس و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی هرسین قرار گرفت. تحلیل فرضیه ها نیز با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون در سطح 0/05 انجام شد که یافته ها حاکی از تاثیر مثبت استفاده از این روش بر ارتقای رضایت شغلی نیروی انسانی نظام آموزش عالی است. همچنین در اکثر مولفه ها انتظارات و توقعات پرسنل بر اثرگذاری روش سلف سرویس بر رضایت شغلی بعنوان میانجی عمل می کند

لینک کمکی