فایل word مطالعه تاثير رفتار شهروندي سازماني OCB بر بهره وري نيروي انساني در نظام قضايي مطالعه موردي: دادگستري کل استان کرمانشاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مطالعه تاثير رفتار شهروندي سازماني OCB بر بهره وري نيروي انساني در نظام قضايي مطالعه موردي: دادگستري کل استان کرمانشاه :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

در این نوشتارهدف اساسی، تجزیه و تحلیل اثر رفتار شهروندی سازمانی بر بهره وری نیروی انسانی در نظام قضایی است . در این تحقیق که از لحاظ هدف کاربردی و از نظر نوع داده ها توصیفی همبستگی می باشد ادعا شده که رفتار شهروندی سازمانی قابلیتاثرگذاری مثبت بر بهره وری نیروی انسانی در دستگاه قضایی را دارد. به منظور بررسی این ادعا بعداز تشریح مبانی نظری، اطلاعات مورد نیاز با طرح یک پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری و با استفاده از نرم افزارAMOS و SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جامعه آماری این تحقیق دادگستری کل استان کرمانشاه، روش نمونه گیری با طبقه بندی و درون طبقه ها تصادفی ساده، حجم نمونه 160 و پایایی پرسشنامه0/993 است. تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات با استفاده از آزمون ناپارامتری اسپیرمن صورت گرفته و فرضیات در سطح0/05 بررسی شده و یک مدل اکتشافی با استفاده از روش معادلات ساختاری به متغیرها برازش داده شده است. با توجه به ابعاد تعریف شده برای رفتار شهروندی سازمانی در سیستم قضایی نتیجه این شد که رفتار شهروندی سازمانی بر ارتقای سطح بهره وری نیروی انسانی تاثیر مثبت دارد.

لینک کمکی