فایل word مروري برپژوهشهاي سرمايه روانشناختي درايران: چالشها وچشم اندازها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مروري برپژوهشهاي سرمايه روانشناختي درايران: چالشها وچشم اندازها :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين همايش ملي علوم مديريت نوين

تعداد صفحات :28

چکیده مقاله:

طی یک دهه اخیر دیدگاه جدیدی مبتنی برمثبت گرایی دررفتارسازمانی و مدیریت منابع انسانی خلق شدها ست که میتوان آن را یک فلسفه روش وابزار جدید برای دستیابی به نتایج فوق العاده قلمداد کرد درواقع مثبت گرایی یک انقلاب ویک دگرگونی درعرصه نظریه پردازی پژوهش و کاربرد رفتارسازمانی و منابع انسانی ایجادکردها ست سرمایه روانشناختی یکی ازمفاهیم کلیدی و بسیارمهم درزمینه مثبت گرای محسوب میشود که به دلیل نقش مثبتی که درخلق نتایج مطلوب و فردی و سازمانی دارد وهمچنین قابلیت رشد وتوسعه آن به شدت موردتوجه جامعه دانشگاهی و حتی سازمان ها قرارگرفته است هدف ازپژوهش حاضر بررسی و تحلیل وضعیت سرمایه روانشناختی درکشور بوده روش پژوهش نیز ازنوع مروری ـ تحلیل می باشد ابزار پژوهش نیز جستجو درپایگاه های معتبرعلمی کشور بود مبتنی بریافته های پژوهشگران یک مدل توسعه یافته ازسرمایه روانشناختی نیز ارایه گردید نتایج حاصل ازپژوهش اشکارساخت که پژوهشها درخصوص سرمایه روانشناختی طی سالهای اخیر ازرشد فزاینده ای برخوردار بوده است بااین حال باتوجه به بررسی کمی صورت گرفته دراین پژوهش به نظر می رسد با یک سری خلاهای جدی درزمینه پژوهش های سرمایه روانشناختی درکشور مواجه باشیم که درانتهای مقاله ضمن اشاره به اینگونه محدودیت ها پیشنهادهایی نیز برای پژوهشهای اتی ارایه خواهد شد

لینک کمکی