فایل word وارونسازي سه بعدي و هموار دادههاي مقاومت ويژه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word وارونسازي سه بعدي و هموار دادههاي مقاومت ويژه :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

روش مقاومتویژه برای اکتشاف منابع آب زیرزمینی، چاههای معدنی، باستانشناسی و غیره استفاده میشود. در این مطالعه از یک بستهی جامع نرمافزاری برای وارونسازی سهبعدی دادههای ژئوفیزیکیمقاومتویژه که در محیط متلب نوشته شده است استفاده کردهایم. بخش مدلسازی پیشروی آن از روش گسستهسازی حجم محدود مرتبه دوم، با بکارگیری الگوریتم BICGSTAB استفاده میکند. توسط حل تحلیلی میدان پتانسیل در یک نیمفضای همگن، دقت مدلسازی پیشرو ارزیابی، و با بهبودفاکتور تصحیح چشمه، خطای ناشی از اثرات مرزها و تکینگی چشمه در مدلسازی پیشرو کاهش مییابد. در بخش وارون، از روش گوس نیوتن ناکامل و ترکیب منظمسازی مرتبه صفر و اول تیخونف - استفاده شده است. این روش را در برداشت سطحی و گمانهی اکتشافی آزمودیم. جهت نشان دادن کارآیی آن، از سه مدل مصنوعی با اکتشافات سطحی مقاومتویژه و گمانه اکتشافی استفاده کردیم. همچنین، خروجی یک سری داده واقعی را در این کد و نرمافزار وارونسازی سهبعدی RES3DINV مقایسه کردیم

لینک کمکی