فایل word نقش آموزش راهبرد هاي شناختي و فراشناختي در خود تنظيمي و انگيزش تحصيلي دانش آموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نقش آموزش راهبرد هاي شناختي و فراشناختي در خود تنظيمي و انگيزش تحصيلي دانش آموزان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش پژوهش هاي نوين در علوم و فناوري

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

این تحقیق با هدف نقش آموزش مبتنی بر راهبرد های شناختی وفراشناختی در خودتنظیمی وانگیزش تحصیلی دانش آموزان مدارس دحترانه هوشمند شهر کرمانشاه به انجام رسید. روش تحقیق به صورت نیمه آزمایشی با گروه آزمایش و کنترل و به صورت پیش آزمون و پس آزمون بود. تعداد 59 دانش آموز دختر به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم و هر دو گروه به طور همزمان پرسشنامه انگیزش تحصیلی والرند 1 و همکاران 1992 و راهبرد هایانگیزشی MALQ که توسط پینتریچ، اسمیت 2 ، گارسیا 3 و مک کیجی 4 1991 را تکمیل نمودند. نتایج از طریق نرم افزار spss 18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان تاثیر آموزش بر زیر شاخص های انگیزش تحصیلی غیر از شاخص بی انگیزشی معنا دار بود. نتایج تحقیق بیانگر این است که راهبردهای یادگیری قابل آموزش و یاد گیری اند و آموزش این راهبردهادر ارتقا انگیزش تحصیلی وخود تنظیمی تاثیرگذار است

لینک کمکی