فایل word مقايسه ي تکنيکهاي خوشه بندي از نوع سلسله مراتبي و افرازبندي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسه ي تکنيکهاي خوشه بندي از نوع سلسله مراتبي و افرازبندي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش پژوهش هاي نوين در علوم و فناوري

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

با توجه به گسترش سیستمهای پایگاهی و حجم بالای دادههای ذخیره شده نیاز به ابزاری است تا بتوان دادههای ذخیره شده را پردازش کرد و اطلاعات حاصل از این پردازش را در اختیار کاربران قرار داد. دادهکاوی یکی از مهمترین این روشهااست که بهوسیلهی آن الگوهای مفید در دادهها با حداقل دخالت کاربران شناخته میشوند و هر اطلاعاتی را در اختیار کاربران و تحلیلگران قرار میدهند تا بر اساس آنها تصمیمات مهم حیاتی در سازمانها اتخاذ شوند. خوشهبندی و طبقه-بندی دادهها و همچنین بهدست آوردن پارامترهای آماری از جمله راهکارهای رایجی هستند که میتوانند در این فرآیندیعنی شناخت دادهها و روابط بین آنها یاری کنند. در این مقاله به اهمیت و انگیزهی تکنیکهای خوشهبندی پرداخته و از بین الگوریتمهای آنها فقط به بررسی و مقایسهی الگوریتمهای سلسلهمراتبی و افرازبندی خواهیم پرداخت

لینک کمکی