فایل word مقايسه عملکرد دانشجويان در نظام يادگيري الکترونيک و سنتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسه عملکرد دانشجويان در نظام يادگيري الکترونيک و سنتي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش پژوهش هاي نوين در علوم و فناوري

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

با توجه به افزایش روزافزون اطلاعات در عصر حاضر و رشد و تکوین الگوهای آموزشی و تحولی که در مفهوم یادگیری رخ داده است، تغییر رویکرد آموزش از شیوه های سنتی به روند آموزش در جهت استفاده از امکانات و منابعالکترونیکی و آموزش مجازی اهمیت بسیاری یافته است.اطلاع از برایندهای آموزش الکترونیکی در مقایسه با روش سنتی، به مدرسین کمک می کند تا در خصوص تهیه و اجرای دوره های آتی آموزشی، از روش های مؤثرتر استفادهکنند. این پزوهش یک مطالعه مروری است که با استفاده از منابع متعدد در زمینه آموزش و یادگیری الکترونیکی و مقایسه آن با آموزش سنتی با جستجوی کتابخانه ای و اینترنتی و با جستجوی مقالات انجام شده است. با توجه به تحقیقات انجام گرفته در این زمینه نتایج حاکی از آن است که اینترنت می تواند همانند روش های آموزش سنتی بهنحو مؤثری جهت ارائه برنامه های آموزش مداوم به کار رود. دانشجویان نگرش مثبتی به یادگیری الکترونیک داشتند و در واقع عملکرد بهتری در رابطه با آموزش الکترونیک داشتند. از طرفی با توجه به محدودیت های آموزش الکترونیکی از قبیل زیرساختهای اینترنتی، عدم آشنایی کافی دانشجویان واساتید با آموزش مجازی بهترآن است که از آموزش مجازی بعنوان مکمل آموزش سنتی در کنار آموزش سنتی و نه جایگزین آموزش سنتی استفاده گردد با عنایت به مزایای فراوان آموزش الکترونیکی، بکارگیری آن در برنامه های آتی بازآموزی توصیه می شود.

لینک کمکی