فایل word ارزيابي و پهنه بندي رودخانه کرخه با استفاده از شاخص WQI

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارزيابي و پهنه بندي رودخانه کرخه با استفاده از شاخص WQI :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

رشدفزاینده و افزایش مصرف آب قطع بی رویه درختان تغییر اکوسیستم طبیعت رشدشهرسازی و افزایش صنایع الاینده آب شیوه های نامناسب کشاورزی احداث سدهای مخزنی و دریاچه های مصنوعی همگی ازجمله عوامل نابودی چرخه منظم اب درسطح جهان نوعی تهدید جدی برای جامعه بشریت و موجب آلودگی منابع آب خصوصا رودخانه ها گشته به نحوی که کیفیت آب این منابع حیاتی را دربسیاری ازنقاط به خطرانداخته است این مطالعه با هدف بررسی کیفیت آب رودخانه کرخه اززال تادریاچه سدکرخه بااستفاده ازشاخص کیفیت آب WQI انجام پذیرفته است بدین منظور از3 ایستگاه تعیین شده برروی رودخانه زال تلاقی زال و سیمره و دریاچه سدکرخه به مدت 3 ماه نمونه برداری شد و پارامترهای EC ، BOD5 ، PH ، DO ، COD ، NH4 ، TH نیترات فسفات کدورت کلیفرم مدفوعی مورد سنجش قرارگرفتند و نتایج حاصل بااستفادها زشاخص کیفیت آب WQI بررسی شده و مشخص گردید که کیفیت آب دراین رودخانه نسبتا قابل قبولی می باشد و درشرایط خوبی قراردارد

لینک کمکی