فایل word هوشمند سازي مدارس و برنامه درسي تلفيقي در تدريس مفاهيم رياضي دوره ابتدايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word هوشمند سازي مدارس و برنامه درسي تلفيقي در تدريس مفاهيم رياضي دوره ابتدايي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين همايش ملي مدرسه فردا

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

از ویژگی های مدارس در چهار سال اخیر هوشمند سازی مدارس و استفاده از فناوری های روز تکنو لوژی آموزشی در کلاسهای درس در دوره ابتدایی می باشد. از آنجا که تدریس مفاهیم ریاضی نیاز به بازنمایی های مختلف در کلاس درس دارد، لذا هوشمند سازی کلاس ها این بستر و فرصت را برای ارائه بازنمایی های چند گانه از طریق برنامه درسی تلفیقی، با استفاده از نرم افزارهای آموزشی فراهم می آورد. کلاس های هوشمند نیازمند ساختار خاصی در برنامه های درسی می باشد که برنامه درسی تلفیقی می تواندقابلیت های ارائه بازنمایی های مختلف را برای تدریس مفاهیم ریاضی فراهم بیاورد. هدف پژوهش حاضر شناخت فرصت هایی است کهاز طریق هوشمند سازی مدارس در کلاس درس، برای تدریس مفاهیم ریاضی در دوره ابتدایی به وجود می آورد. سوال اصلی پژوهشاین است که با توجه به امکانات و شرایط مدارس هوشمند و اهداف کتاب های جدید تالیف در دوره ابتدایی که مبتنی بر برنامه درسی تلفیقی می باشد، چه بستری برای تدریس مفاهیم ریاضی فراهم می آورد. روش پژوهش در این مقاله از نوع توصیفی و کتابخانه ای میباشد که با تجربه هایی که در آموزش دانش آموزان و استفاده از کلاس هوشمند در پایه ششم، مدرس کلاس های هوشمند در مقطع ابتدایی و پژوهش های از نوع درس پژوهی داشته ام تهیه شده است

لینک کمکی