فایل word مهارتهاي ارتباطي معلم با تکيه بر آيات و روايات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مهارتهاي ارتباطي معلم با تکيه بر آيات و روايات :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين همايش ملي مدرسه فردا

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

داشتن مهارتهای ارتباطی بخش مهمی از لوازم ضروری برای ایفای مناسب نقشهای مختلف اجتماعی از جمله نقش معلمی است. بعضی از معلمان آنقدر از مهارتهای ارتباطی برخوردارند و شیوهای موثر به کار میگیرند که شخصیتشان همانند یک آهنربا همه را جذب میکند و برخی به جهت فقدان یا ضعف مهارتهای ارتباطی موثر موجب دیگرانگریزی میشوند. بنابر اهمیت این موضوع در مراکز آموزشی برآن شدیم که نقش و نحوه صحیح مهارتهای ارتباطی معلم را از نظر دانشمندان علوم تربیتی بررسی کنیم و سپس آنها را با آموزههای دینی اسلام دینی جامع که برای تمام جنبههای زندگی ما برنامه دارد مقایسه نماییم تا بتوانیم کاستیهای نظام آموزشی کشور مسلمان ایران را برطرف سازیم. خلاصه پژوهش آن شد که معلم در صورت داشتن مهارتهای ارتباطی صحیح میتواند روابط موثر با دانشآموزان داشته باشدکه منجر به سطح قبولی بیشتری میشود. این مهارتهای ارتباطی در اسلام که علم روانشناسی امروز بر آنها صحه گذاشته، عبارتند از: خلوص نیت، به کارگیری علم، حسن خلق و مهربانی، تواضع و فروتنی، خودداری از جدال در بحث، تشویق، دلسوزی، عدالت، تفقد از احوال دانش آموزان، احترام به شخصیت آنها، رفق و مدارا، آراستگی، مردمی بودن، گذشت، دوری از حب و بغض و ...

لینک کمکی