فایل word مقايسه و بررسي رابطه بين گرايش به تفکر انتقادي، رفتار کارآفرينانه و پيشرفت تحصيلي دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشکده علوم انساني دانشگاه اراک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسه و بررسي رابطه بين گرايش به تفکر انتقادي، رفتار کارآفرينانه و پيشرفت تحصيلي دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشکده علوم انساني دانشگاه اراک :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين همايش ملي مدرسه فردا

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر به منظور مقایسه و بررسی رابطه بین تفکر انتقادی، رفتار کار آفرینانه و پیشرفت تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم انسانی دانشگاه اراک صورت گرفت. جامعه آماری این مطالعه تمامی دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشکده علومانسانی دانشگاه ارک بودند که از این تعداد ( 315 نفر) مطابق جدول کرجسی و مورگان 158 نفر با استفاده از روش نمونه گیریتصادفی ساده به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. همچنین در این مطالعه به منظور سنجش تفکر انتقادی از پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی ریتکس( 2003 ) و برای اندازه گیری رفتار کارآفرینانه از پرسشنامه رفتار کارآفرینانه شفیع آبادی و فکری، 139 استفاده به عمل آمد ، معدل کل دانشجویان در دروس مختلف نیز به عنوان ملاک پیشرفت تحصیلی در نظر گرفته شد . برای تحلیل داده های تحقیق از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون و آزمونt مستقل استفاده شد. یافته ها نشان داد که میان گرایش به تفکر انتقادی و رفتار کارآفرینانه رابطه معنادار وجود ندارد. داده های مربوط به مقایسه تفکر انتقادی و رفتارکارآفرینانه در بین دانشجویان زن و مرد نشان داد که تفاوت این دو گروه از جهت رفتار کارآفرینانه معنا دار اما از جهت تفکر انتقادی و پیشرفت تحصیلی تفاوت معنادار نیست.

لینک کمکی