فایل word مقايسه تأثير مشاهده فيلم ويديوئي الگوي ماهر با فيلم انيميشن در اکتساب ، يادداري وانتقال مهارت شوت پنالتي بسکتبال دردختران رده سني10-11 سال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسه تأثير مشاهده فيلم ويديوئي الگوي ماهر با فيلم انيميشن در اکتساب ، يادداري وانتقال مهارت شوت پنالتي بسکتبال دردختران رده سني10-11 سال :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين همايش ملي مدرسه فردا

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر تعیین تأثیر مشاهده فیلم ویدئویی الگو ماهر با فیلم انیمیشن در یادگیری مهارت شوت پنالتی بسکتبال رده سنی 11 و 11 سال دختر بود. بدین منظور 01 دانشآموز دختر که فاقد هر گونه تجربه در بسکتبال بودند. از بین داوطلبین واجدشرایط آزمودنیها انتخاب و به روش تصادفی ساده پس از پیش آزمون و تست هوش و اندازه قدشان در دو گروه تقسیم شدند. آزمودنیها در 7 جلسه تمرین تعداد 6 بسته و هر بسته 4 کوشش را انجام دادند و در انتهای هر جلسه آزمون اکتساب، در انتهای روزپنجم آزمون یادداری فوری، 44 ساعت بعد بدون هیچ گونه تمرین، آزمون یادداری تأخیری و آزمون انتقال گرفته شد. برای تحلیلدادهها از آنالیز واریانس چند متغیره ، آزمونهای t-test ، من ویتنی، استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد در دو شیوه نمایش انیمیشن و الگو ماهر، در دوره اکتساب و انتقال در رده سنی 11 و 11 سال تفاوت معناداری وجود نداشت. در دوره یادداریفوری و یادداری تأخیری نمایش انیمیشن و الگو ماهر ، نمایش انیمیشن برتری معناداری داشت. در کل از نتایج میتوان به این نتیجهرسید که مشاهده انیمیشن میتواند روش الگودهی مناسبی برای یادگیری مهارت شوت پنالتی بسکتبال در رده سنی 11 و 11 سال دختران باشد

لینک کمکی