فایل word مدارس هوشمند و بررسي چالش هاي موجود در اين مدارس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مدارس هوشمند و بررسي چالش هاي موجود در اين مدارس :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

بروز تحولات گسترده در زمینه کامپیوتر و ارتباطات، تغییرات عمدهای را در عرصههای متفاوت حیات بشری به دنبال داشته است. فناوری اطلاعات و ارتباطات در تمامی عرصههای اجتماعی، تحولات گستردهای ایجاد کرده و جوامع سنتی را به جوامع اطلاعاتی و دانایی محور تبدیل کرده است. یکی از این عرصهها تغییرات بنیادین در ساختار آموزشی است. از آنجا که آموزش رکن اصلی در توسعه پایدار هر کشور است آموزش الکترونیکی، امروز از جدیترین، مؤثرترین و مطمئنترین روشها و توسعهآموزشهای فردی و سازمانی است که با استفاده از آن دانشآموزان میآموزند و چگونه در جامعه اطلاعاتی، دیتا تولید کرده وچگونه آن را مصرف کنند. ایجاد مدارس هوشمند در همین راستا یکی از الزامات جوامع بالا خص عامل جوان ما محسوب میشود. در این مدارس کامپیوتر در نحوه تدریس و ارزشیابی تأثیر میگذارد و کنترل و مدیریت آن مبتنی بر فناوری کامپیوتر و شبکه انجام میگیرد و محتوای اکثر دروس آن الکترونیکی و سیستم ارزشیابی و نظارت آن هوشمند است. سیستم نوین آموزش الکترونیکی فواید و مزایای منحصر به فردی را برای افراد، سازمانها و مراکز آموزشی به همراه دارد

لینک کمکی