فایل word بررسي نقش انرژي زيست توده در رشد اقتصادي و مقابله با بحران انرژي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي نقش انرژي زيست توده در رشد اقتصادي و مقابله با بحران انرژي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره ساليانه جهان و بحران انرژي

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

یکی ازمهمترین اهداف اقتصادی کشورها دسترسی به رشداقتصادی بیشتر بوده که نیازمند استفاده روزافزون ازمنابع انرژی می باشد باتوجه به محدودیت منابع تجدید ناپذیر انرژی و افزایش الودگی محیط زیست ناشی ازسوزاندن این منابع استفاده ازانرژیهای تجدید درالویت قرار میگیرد انرژی بیوماس زیست توده یکی ازانواع انرزیهای تجدید پذیر ونومی باشد لذا باتوجه به اهمیت انرژی دررشد اقتصادی دراین مطالعه به بررسی ارتباط میان مصرف انرژی زیست توده و رشد اقتصادی درکشورهای گروه D8 طی دوره زمانی 2009-1971 بااستفاده ازروش داده های تابلویی پرداخته شده است نتایج حاصل ازبراورد مدل نشان میدهد که میان مصرف انرژی و رشد اقتصادی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد براساس مطالعه انجام شده انرژی زیست توده یکی ازروشهای مبارزه با بحران کمبود انرژی درجهان بوده و به کارگیری پتانسیلهای براورد شده نه تنها به استحصال انرژی بلکه باعث رفع بخش عظیمی ازمشکلات مربوط به الودگی و مسائل زیست محیطی ناشی ازمدیریت پسماندها میشود

لینک کمکی