فایل word بررسي نحوه استفاده از انرژي خورشيدي نمونه موردي : ساختمان هاي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي نحوه استفاده از انرژي خورشيدي نمونه موردي : ساختمان هاي ايران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره ساليانه جهان و بحران انرژي

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

رشد علم و صنعت و فن آوری در جهان امروز ، روشهای مختلف استفاده از انرژی را که در دوران قبل از انقلاب صنعتی معمول بود دگرگون کرده و شناخت منابع انرژی جدید را به بشر آشکار می سازد. با توجه به محدود برودن منابع سوختی و لزوم صرفه جویی در مصرف انرژی استفاده از انررژی خورشیدی به عنوان یک راهکار استراتژیک از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است . ساختمان ها به عنوان عامل اصلی در هدر دادن منابع انرژی و ایجاد آمادگی میباشند . برای چاره این مشکل ، کشف رویکردهای نوین زیبایی شناختی ، برای ایجاد دگرگونی وتحول دراذهان عمومی و جایگزینی امگوهای زیستی مبتنی بر تعادل صرفه جویی و بهینه سازی مصرف و احترام به محیط طبیعی و اجتماعی به جای الگوهای منحط رایج کنونی امری ضروری است دراین مقاله با روش تحلیل توصیفی ضمن دستیابی به نتایج واقعی درزمینه استفاده ازانرژیهای خورشیدی به عنصری نمادین درجهت دوستی با کره زمین و به عنوان شاخصه بهره وری ازانرژیهای پاک اشاره میشود وسعی شده باتوجه به بیشینه ای که ذکر شد باشناخت انرژهای تجدیدپذیر مورد مصرف درساختمان ها به شیوه های کاربردی استفاده انرژی خورشیددرتامین اسایش فضاهای درونی ساختمان پرداخته شود

لینک کمکی