فایل word بررسي مصرف انرژي در يک خشککن خورشيدي مجهز به سامانه بازيافت انرژي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي مصرف انرژي در يک خشککن خورشيدي مجهز به سامانه بازيافت انرژي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره ساليانه جهان و بحران انرژي

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

درفرایند خشک کردن محصولات کشاورزی همواره انرژی زیادی مصرف میشود برای صرفه جویی درمصرف سوختهای فسیلی استفاده مستقل و یاترکیبی ازانرژی خورشیدی ازروشهای معمول درخشک کردن محصولات کشاورزی می باشد درتحقیق حاضر عملکرد یکخشک کن خورشیدی فعال مجهز به سامانه بازیافت انرژی ازنوع هوا به هوا درسه سطح دمای خشک کنی 55و65و75 درجه سلسیوس و درسه سطح دبی 0/045و0/065و0/085 کیلوگرم برثانیه بررسی گردید نتایج تحقیق نشانداد دردمای خشک کنی 55و65و75 درجه سلسیوس بطورمتوسط سهم انرژی که سامانه بازیافت تامین می کند 32/9و29/1و26/1درصد وسهم انرژی گرمکن خورشیدی 12/68و28/65و39/72 می باشد بازده جمع کننده خورشیدی باافزایش دبی از0/045 به 0/085 کیلوگرم برثانیه 5/37 درصد بهترشد درحالیکه باافزایش دمای خشککنی از55به 75درجه سلسیوس 2/63درصد کاهش یافت

لینک کمکی