فایل word بررسي کاهش گاف انرژي در نيمه هاديTiO 2 بوسيله ي دوپ کردن فلزات واسطه به منظور افزايش بازده آن در جذب مرئي انرژي خورشيد براي فعاليت هاي فتوکاتاليستي به روش محاسبات کوانتومي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي کاهش گاف انرژي در نيمه هاديTiO 2 بوسيله ي دوپ کردن فلزات واسطه به منظور افزايش بازده آن در جذب مرئي انرژي خورشيد براي فعاليت هاي فتوکاتاليستي به روش محاسبات کوانتومي :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

نیمه هادی TiO2باگاف انرژی زیاد 3.23 فقط قادر به جذب امواج پرانرژی فرابنفش خورشید برای تولید انرژی است همین مسئله باعث بازده پایین این نیمه هادی درتولید انرژی میشود دراین پژوهش فلزات عناصرروی نیمه هادی TiO2 دوپ شدند گاف انرژی TiO2 خالص و دوپ شده به روش محاسبات کوانتومی DFT محاسبه شد عناصردوره ی پنجم جدول تناوبی یک دوره پایین تر ازعنصرTi گاف انرژی را مقدارکمتری کاهش دادند عناصر هم دوره ی Ti کاهش بیشتری درگاف انرژی داشتند بهترین عنصرv بوده که بهصورت چشمگیری ازEV 3.23 به ev2.84 گاف انرژی راکاهش داد این پژوهش نشان داد که Tio2 که باعنصرv دوپ شده میتواند نورمرئی خورشید را جذب کند و بازده تولید انرژی رابالا ببرد

لینک کمکی