فایل word بررسي قيمت تمام شده و تعرفه خريد تضميني برق نيروگاه خورشيدي حرارتي در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي قيمت تمام شده و تعرفه خريد تضميني برق نيروگاه خورشيدي حرارتي در ايران :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

خصوصی سازی و تجدید ساختارصنعت برق ازاقدامات مهم تحقق توسعه پایدار شناخته شده است همچنین جلب سرمایه گذار خصوصی به بخش تولید رق ازطریق انرژیهای تجدید پذیرنیز ازعوامل تحقق توسعه پایدار و انرژی پایدار می باشد باعنایت به شناخت سیاست تعرفه خرید تضمینی به عنوان کاربردی ترین سیاست جلب سرمایه گذرا بخش خصوصی دربخش برق تجدید پذیر دراین مقاله به محاسبه و تحلیل حساسیت هزینه های نهایی تولید واحدبرق ازطریق نیروگاه خورشیدی حرارتی درایران باهدف جلب سرمایه گذاربخش خصوصی و به تبع آن توسعه انرژی خورشیدی درسبد انرژی ایران تعرفه های خرید تضمینی برای برق نیروگاه خورشیدی حرارتی ارایه شده است روش تحقیق انالیز هزینه ـ فایده می باشد و کلیه محاسبات دراین مقاله بانرم افزار ارزیابی اقتصادی پروژه های صنعتی COMFAR که یک برنامه انعطاف پذیری برای ارزیابی مالی و اقتصادی پروژه های صنعتی سرمایه ای برحسب استانداردهای ملی و بین المللی می باشد محاسبه شده است

لینک کمکی