فایل word بررسي عملکرد سامانه فتوولتائيک-گرمائي آبي در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي عملکرد سامانه فتوولتائيک-گرمائي آبي در ايران :


سال انتشار : 1394



تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

انرژی خورشیدی یک منبع انرژی جایگزین برای سوختهای فسیلی،پاک و فراوان است. یکی از راههای استفاده از انرژی خورشید، تولید الکتریسیته به وسیله سلولهای فتوولتائیک می باشد. سلول هدایفتوولتائیک بیش از 08 درصد تابش خورشید را جذب و تنها 5 تا 28 درصد از آن را به انرژی الکتریکی تبدیل میکنند. بقیه انرژی جذب شده، به صورت گرما منتشر می گردد. گرما با عث کاهش توانالکتریکی سلولهای خورشیدی شده که با خنک کردن آن توسط آب یا هوا عملکرد آنها بهبود می یابد. برای این منظور از سامانه فتوولتائیک-گرمائی آبی برای افزایش بازده سامانه استفاده می شود.در این تحقیق یک سامانه فتوولتائیک -گرمائی آبی در نرم افزارTRNSYS شبیه سازی شدوعملکرد آن درچهارشهربندرعباس کرمان تهران و تبریز مورد بررسی قرارگرفت به منظور انجام ازمایشها درهرشهر روزهای پنجم پانزدهم و بیست و پنجم هرماه سال برای شبیه سازی انتخاب گردید پارامترهای مورد ارزیابی شامل انرژی الکتریکی و حرارتی تولیدی توسط سامانه فتوولتائیک گرمایی و سهم انرژی خورشیدی بود نتایج تحقیق نشان داد که به طول میانگین انرژی الکتریکی و حرارتی تولیدی توسط سامانه ترکیبی درشش ماه اول سال به ترتیب 76درصد و 1/5برابر بالاتر ازشش ماه دوم سال می باشد سامانه موردنظر درکرمان بامیانگین سالانه 3/8 کیلووات ساعت برروز بیشترین مقدار انرژی الکتریکی را درمیان شهرهای مورد ارزیابی تولید کرد

لینک کمکی