فایل word بررسي عملکرد تجربي يک پمپ هوشمند خورشيدي فعال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي عملکرد تجربي يک پمپ هوشمند خورشيدي فعال :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

این مقاله به ارائه فرآیند ساخت و ارزیابی یک پمپ هوشمندخورشیدی جدید براساس سیکل استرلینگ میپردازد. پمپ هوشمند خورشیدی ارائهشده متشکل از دو زیر بخش مکانیکی و الکتریکی است، در این مقاله، ابتدا توصیفی کلی از موتور پمپ گرمایی ارائهشده می گردد، در ادامه، پروسه ساخت زیر سیستم مکانیکی پمپ هوشمند خورشیدی بهصورت کامل تشریح میگردد. سپس به ارائه زیرسیستم اندازهگیری و ثبت داده پمپ هوشمند خورشیدیارائهشده پرداخته میشود. در نهایت به منظور ارزیابی پمپ هوشمند خورشیدی، سیستم ساخته شده مورد نظر در چندین روز آفتابی مورد تست قرار می گیرد و نتایج آزمایشگاهی بدست آمده، ارائه و مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.

لینک کمکی