فایل word بررسي عددي بازده يک آبشيرينکن خورشيدي حوضچهاي دو شيبه مجهز به کلکتورPV/T

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي عددي بازده يک آبشيرينکن خورشيدي حوضچهاي دو شيبه مجهز به کلکتورPV/T :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره ساليانه جهان و بحران انرژي

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

درمقاله حاضر بازده یک آب شیرین کن خورشیدی حوضچه ای دوشیبه متصل به کلکتور فتوولتائیک حرارتی PV/T بصورت عددی بررسی شده است سیستم موردمطالعه ازدوبخش اصلی آب شیرین کن خورشیدی حوضچه ای دوشیبه و کلکتور فتوولتائیک حرارتی تشکیل شده است بالانس انرژی برای اجزا مختلف سیستم نوشته شده است و بهکمک آن عباراتی برای تخمین دمای پوشش های شیشه ای دمای صفحه جاذب دمای آب درون حوضچه نرخ حرارت جذب شده توسط کلکتور PVT و میزان تولید آب شیرین بدست آمده است همچنین برای محاسبه توان الکتریکی خروجی ازمدول فتوولتائیک ازمدل چهارپارامتری جریان ولتاژ استفاده شده است دراددامه بانوشتن معادله بالانس انرژی برای حجم کنترل کلی سیستم و ضمن معرفی مولفه های مختلف انرژی در آن معدله ای برای بازده انرژی سیستم بدست آمده است یک برنامه شبیه ساز کامپیوتری برای محاسبات حرارتی و الکتریکی توسعه داده شده است برنامه شبیه ساز کامپیوتری مربوطه توسط داده های تجربی تحقیقات گذشته اعتبار سنجی شده است درانتها مطالعات پارامتری انجام شده است و تاثیر تغییرات پارامترهایی همچون دبی جرمی جریان آب شور تعدادکلکتورهای فتوولتائیک حرارتی شدت تابش خورشیدی و غیره بربازده انرژی سیستم بررسی شده است

لینک کمکی