فایل word بررسي شاخصهاي انرژي مصرفي در توليد گوجه فرنگي به دو روش توليد در مزرعه و گلخانه در استان گلستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي شاخصهاي انرژي مصرفي در توليد گوجه فرنگي به دو روش توليد در مزرعه و گلخانه در استان گلستان :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

توسعه و کارایی کشاورزی بستگی زیادی به انرژی دارد و کشاورزی مدرن امروزی بیش ازگذشته به انرژی و به خصوص سوختهای فسیلی وابسته است باتوجه به اهمیت تولیدات کشاورزی درایران و بحران انرژی درجهان امروز پژوهشی باهدف ارزیابی و مقایسه شاخصهای انرژی درتولید گوجه فرنگی دردومحیط مرزعه و گلخانه دراستان گلستان اجرا گردید برای جمع اوری داده ها ازروش مصاحبه مستقیم باتولید کنندگان استفاده گردید ارزیابی انرژی مصرفی کل و شاخصهای انرژی نشان داد که درانرژی مصرفی کل اختلاف بسیارزیادی وجودداشت بازده انرژی و بهره وری انرژی درمزرعه به ترتیب 0/47و0/59 مگاژول برکیلوگرم و درگلخانه به ترتیب 0/022و0/028 کیلوگرم برمگاژول بود همچنین نتایج نشان داد که کل انرژی مصرفی درمزرعه 49996/87 بوده که ازاین میزان کود 61/65درصد الکتریسیته 15/63درصد و کارگر 10/41درصد بیشترین مقادیر را به خود اختصاص داده اند و کل انرژی مصرفی درگلخانه MJ/ha7914123/34 بوده که 97/7درصد ازاین انرژی را سوخت به خود اختصاص داده و 2/3 درصد باقیمانده مربوط به بقیه نهاده ها می باشد

لینک کمکی