فایل word بررسي رابطه باد و بارش به منظور پيش بيني بارش در مقياس فصلي تاخيري مطالعه موردي: شهرستان سنندج

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه باد و بارش به منظور پيش بيني بارش در مقياس فصلي تاخيري مطالعه موردي: شهرستان سنندج :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره ساليانه جهان و بحران انرژي

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

با توجه به جایگاه کشاورزی)زراعت و باغداری( در ایجاد اشتغال دراستان کردستان و وقوع تغییرات اقلیمی و خشکسالیهای دهه اخیر پیش بینیهای میان مدت و بلند مدت به منظور برنامه ریزی ومدیریت منابع آب ضروری است، رخداد بارش نیازمند تأمین شرایطمتعددی است، از جمله وجود رطوبت کافی، هستک ها، و اینکه هوا به اندازه کافی سرد شده و دمای آن به زیر نقطه شبنم برسد، به نظرمیرسد که باد در تامین تمامی این شرایط نقش تعیین کننده ای را به عهده دارد. این پژوهش به دنبال یافتن رابطه بین باد و بارش به منظور پیش بینی فصلی بارش می باشد که با استفاده از روشجداول توافقی در مقیاس فصلی تاخیری انجام شده است. نتیجهپژوهش نشان میدهد که جهت و سرعت باد بر روی بارش ایستگاه سنندج تا حدی تاثیر گذار است و با توجه به معنا دار بودن رابطه بادو بارش در مقیاس فصلی تاخیری، می توان در این مقیاس بارش را پیش بینی نمود.

لینک کمکی