فایل word بررسي تاثير تغيير اقليم بر منابع و تامين آب کلان شهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير تغيير اقليم بر منابع و تامين آب کلان شهر تهران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره ساليانه جهان و بحران انرژي

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

شهرتهران باتوجه به افزایش سریع جمعیت و نیز محدود شدن منابع تامین آب درسالیان اخیر درمعرض خشکسالی هاوکمبودهای متعدد منابع آب بوده است اگرتاثیرات افزایش جمعیت دراینده و تغییر اقلیم درنظر گرفته شود این کمبود ها میتوانند تبدیل به بحرانی بزرگ شوند دراین تحقیق ابتدابااستفاده ازمدل ریزمقیاس نمایی LARS-WG اقدام به ریزمقیاس نمایی خروجی مدلهای چرخه عمومی جو وتولید پارامترهای هواشناسی دما و بارش برای ایستگاه های مورد مطالعه شده است پس ازآن با استفاده ازمقادیر اتی دما و بارش ماهانه ایستگاه ها برای سناریوهای مختلف تغییر اقلیم اقدام به پیش بینی جریان ورودی به سدهای مورد مطالعه بااستفاده ازمدل شبکه عصبی پویای NARX شده است درنهایت بادرنظرگرفتن سرانه مصرف مطلوب آب براورد شده درمطالعات بهنگام سازی طرح جامع منابع آب کشور برای جمعیت آتی و جریان بدست آمده ازمرحله قبل اقدام به تهیه مدل شبیه سازی محدوده مرد مطالعه شده است نتایج نشان میدهد که متوسط دمای حداکثر و حداقل ماهانه درتمام مدل سناریوها برای ایستگاه های مورد مطالعه افزایش داشته است اما درمقابل متوسط بارش ماهانه دربرخی ماه ها افزایش و دربرخی ازماه ها کاهش داشته است که نشان دهنده تغییر نوع و توزیع بارش درمحدوده مرد مطالعه است

لینک کمکی