فایل word بررسي تاثير تعداد لوله حامل سيال گرم در فرآيند ذوب ماده تغيير فاز دهنده در مبدل حرارتي سه لولهاي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير تعداد لوله حامل سيال گرم در فرآيند ذوب ماده تغيير فاز دهنده در مبدل حرارتي سه لولهاي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره ساليانه جهان و بحران انرژي

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

در این مقاله به بررسی عددی رفتار ذوب ماده تغییرفازدهندهPCM در یک مبدل حرارتی سه لولهای در حالت سه بعدی پرداخته شده است. آب به عنوان سیال انتقال دهنده حرارت در لوله داخلی جریان داشته و فضای شعاعی بین پوسته و لوله باRT35به عنوان ماده تغییرفازدهنده پر شده و سطح بیرونی مبدل عایق در نظر گرفته شده است. مدلسازی پدیده تغییرفاز در طول فرایند ذوب به کمک روش آنتالپی متخلخل صورتگرفته است. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر افزایش تعداد لولههای حامل سیال گرم بر روی زمان و رفتار ذوب ماده تغییرفازدهنده میباشد. جرم سیال عامل اانتقال حرارت و ماده تغییر فاز دهنده درحالت های مختلف ثابت می باشد. در ابتدای فرآیند ذوب، هدایت مکانیزم غالب انتقال حرارت بوده و با گذشت زمان جابهجایی طبیعی مکانیزم اصلی انتقال حرارت میگردد. نتایج نشان میدهد که باافزایش تعداد لوله های حامل سیال گرم به علت افزایش سطح انتقال حرارت و تولید گردابههای بیشتر، زمان ذوب کاهش می یابد.

لینک کمکی