فایل word بررسي امکان خودسوزي زغالسنگ در لايههاي شيبدار يک سيستم استخراج مکانيزه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي امکان خودسوزي زغالسنگ در لايههاي شيبدار يک سيستم استخراج مکانيزه :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

خودسوزی زغالسنگ یک فرایند آرام و کند بوده که در آن زغالسنگ میتواند با اکسیژن موجود در هوا ترکیبشده و منجر به آزادسازی گرما شود و با استمرار این عمل نهایتاً زغالسنگ آتش میگیرد. این پدیده، یکی از دلایل عمدهآتشسوزیها در معادن زیرزمینی بوده و یک چالش بزرگ برای تولیدکنندگان مهمی چون آمریکا،چین،استرالیا،هند و آلمان ازنظر واردکردن زیانهای اقتصادی به معادن در حالکار،از دست دادن منابع عظیمی ازذخائر زغالسنگ ونیز تولید گازهای گلخانهای به شمار میآید. در این مقاله به بررسی امکان خودسوزی زغالسنگ در لایهE 1 معدن همکارپرداختهشده سپس به کمک یک نرمافزار تجزیهوتحلیلدقیقی از این امکان بهعملآمده وباتوجه به مستعد بودن زغالسنگ ناحیه مذکور برای خودسوزی، روشهایی برای جلوگیری و کنترل آن ارائهشده است

لینک کمکی