فایل word استراتژي طرح ملي تشکيل نهاد سازماني مديريت تحول نظام انرژي ايران متنا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word استراتژي طرح ملي تشکيل نهاد سازماني مديريت تحول نظام انرژي ايران متنا :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره ساليانه جهان و بحران انرژي

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

بادرنظر گرفتن مسائل روزدنیا تنها موضوع حائز اهمیت جهان تحت عنوان انرژی مطرح میگردد که مطالعات بسیاری ازکشورها را به خود اختصاص داده است باتوجه به اینکه انفکاک ماده و انرژی امری محال است و درمورد نظام انرژی نمی توان ازلغات تولید و مصرف استفاده نمود بایددیدگاه خاصی درموردتوابع تبدیل هدف عاملهای انرژی مطرح شود تابتوان پس ازاین درمورد حاملهای انرژی نیز تمهیدات کیفیت بخشی توابع تبدیل را اجرا نمود بخش زیادی ازسهم کنونی تقاضای انرژی دنیا ازسوی کاربران ازعوامل آبی و فسیلی نشات میگیرند چرا که این عوامل ازدوجنبه مستقیم و غیرمستقیم مورداستفاده قرارگرفته اند باوارد شدن انرژی الکتریکی به لیست نیازهای لاینفک کاربران انرژی دنیا صنعت برق جنبه غیرمستقیم به عنوان سیستم تبدیل عوامل انرژی به حامل انرژی تحت روند توسعه ناپایدار برای پاسخ گویی فراجهش های وابستگی به برق وارد عمل گردید ازجایی که این صنعت مبدل دارای پاسخ دهی ضعیف و بازخوردهای منفی درتوابع تبدیل هدف متنا عمل نموده است لذا سهام استفاده ازمنابع آبی و فسیلی ابتدا باید درنقاط تعادل پرراندمان مشخص گردد تابتوان این عوامل راازاختیارات استفاده غیراستاندارد صنایع مبدل خارج نمود و پس ازآن بتوان بابهینه کاوی سیستم های مبدل و کاربری انرژی درصنعت برق سهام استفاده منابع آبی و فسیلی را باتثبیت مواضع نظام انرژی به عرصه انرژی های تجدید پذیر واگذار نمود

لینک کمکی