فایل word ارزيابي عوامل موثر در زوال روسازي جادههاي جنگلي به عنوان يک عامل مهم زيست محيطي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارزيابي عوامل موثر در زوال روسازي جادههاي جنگلي به عنوان يک عامل مهم زيست محيطي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره ساليانه جهان و بحران انرژي

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

جاده های جنگلی به عنوان یکی ازارکان اساسی برنامه ریزی و مدیریت بزرگترین سهم سرمایه گذاری درمحیطهای جنگل را به خوداختصاص میدهد جاده جنگلی به عنوان یکی اززیرساختهای مهم و کلیدی برای عملیات جنگلداری جنگل شناسی و تفریح و تفرج درمناطق گردشگری توسعه روستایی و بالا بردن اقتصادمناطق روستایی به شمار میرود حجم عظیم ازجاده های جنگلی مستقیما برمحیط زیست جنگل و بصورت غیرمستقیم برهزینه های اتلاف انرژی که هرساله برای نگهداری جاده ها اختصاص می یابد تاثیرگذار است مهمترین بخش ازساختمان یک راه را روسازی آن تشکیل داده است درنتیجه به شناخت و بررسی عوامل موثردرزوال روسازی جاده های جنگلی به عنوان مهمترین بخش ازسیستم مدیریتی درطرح های جنگلداری بااستفاده ازرگرسیون لجستیک که باماهیت داده های طبیعی سازگار است پرداخته شده است عواملی مانند ارتفاع ازسطح دریا شیب بار وارده ازماشین و تعدادماشین عبوری ازجاده به عنوان متغیرهای مستقل درمدل رگرسیونی وارد شد

لینک کمکی