فایل word ارزيابي عملکرد خشککن خورشيدي مجهز به سامانه کنترل دما براي خشک کردن پسته

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارزيابي عملکرد خشککن خورشيدي مجهز به سامانه کنترل دما براي خشک کردن پسته :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره ساليانه جهان و بحران انرژي

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

خشک کردن یکی از مهمترین مراحل فرآوری پسته میباشد و بهینه سازی آن باعث بهبود کیفیت نهایی آن میشود. تغییر پارامتر دمایی خشک کردن بر روی سرعت خشک شدن و کیفیت محصول تاثیر دارد.در این پژوهش برای مقایسه سرعت خشک شدن در دماهای مختلف یک دستگاه خشککن خورشیدی مجهز به سامانه کنترل دما در دانشگاه شهید باهنر کرمان ساخته شد. آزمایشهای مربوط به ارزیابی خشککن و خشک کردن پسته در سه سطح دما 55و65و75 درجه سلسیوس و سه سطح دبی هوای خشک کننده 0/045و0/065 0/085 کیلوگرم بر ثانیه( انجام شدند. نتایج پژوهش نشان داد که با افزایش دما از 55 به 55 درجه سلسیوس، زمان خشک کردن57/62 درصد و سهم انرژی خورشیدی 21/70 درصد کاهش یافتند درحالیکه انرژی مصرفی گرمکن الکتریکی 15/86 درصد افزایش یافت با افزایش دبی از0/045 به 0/085 کیلوگرم بر ثانیه، بازده جمع کننده 9/04درصد بهبود یافت، در حالی که تغییر دمای هوای خروجی از آن7/1 درجه سلسیوس کم شد. همچنین با افزایش دبی تا0/085 کیلوگرم بر ثانیه سهم انرژی خورشیدی 14/83 درصد کاهش داشت

لینک کمکی