فایل word ارزيابي سير مصرف انرژي و کارايي اقتصادي توليد چغندرقند در شهرستان کوهدشت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارزيابي سير مصرف انرژي و کارايي اقتصادي توليد چغندرقند در شهرستان کوهدشت :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره ساليانه جهان و بحران انرژي

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

یکی ازروشهای بسیارمفیددرتحلیل و ارزیابی پایداری کشاورزی استفاده ازانرژی به عنوان ابزار محاسبه میباشد مصرف انرژی نقش اساسی درزمینه های اقتصادی زیست محیطی و توسعه پایدار دارد چغندرقند یکی ازگونه های مهم محصولات کشاورزی درکشور است که بیشتر به صورت ابی کاشته میشود هدف ازاین مطالعه ارزیابی کارایی مصرف انرژی و اقتصادی تولید چغندرقند درشهرستان کوهدشت می باشد داده ها از50کشاورز به صورت کاملا تصادفی ازطریق مصاحبه حضوری جمع اوری شد کل انرژی ورودی 4499 مگاژ<ل درهکتار محاسبه شد که سوخت دیزل و بذر به ترتیب با 15و55 درصد انرژی کل بیشترین انرزی ورودی را به خوداختصاص دادند انرژی خروجی برای دانه و کاه به ترتیب 8318و8107/5 مگاژول درهکتار بدست آمد نسبت انرژی برای دانه و کل 1/85و3/65 محاسبه شد ازنظر اقتصادی نظام تولید نخود دیم این شهرستان کارایی لازم را ندارد و هزینه تولید بیش ازدرامد آن می باشد که علت آن استفاده زیاد ازکارگر و هزینه زیاد این نهاده می باشد ازانجایی که بیشتر نیروی کار شامل نیروی کارخانوادگی است و هزینه فرصت ازدست رفته آن توسط کشاورزان درنظر گرفته نمیشود تولید نخود دیم دراین شهرستان همچنان ادامه دارد

لینک کمکی