فایل word ادراک دانش آموزان از نور طبيعي روز در مدرسه اي در اقليم سرد شهر تبريز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ادراک دانش آموزان از نور طبيعي روز در مدرسه اي در اقليم سرد شهر تبريز :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره ساليانه جهان و بحران انرژي

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر ادراک دانش آموزان از نور طبیعی در اقلیم سرد را بررسی می کند. مدرسه مورد مطالعه دارای کشیدگی در جهت غربی و شرقی بوده و خیرگی نور در کلاسها توسط پرده کنترل می شود.نور طبیعی روز در مورد مطالعه با متغییرهایی از قبیل- یکنواختی نور- خیرگی نور- استفاده از کنترل کننده ها)پرده(- انرژی نور روز- ایجاد دمای نامناسب حاصل از گرمای نور طبیعی برای کلاسهایدرس در دو جهت شمالی و جنوبی مورد ارزیابی قرار گرفته است. داده های مربوط به هر یک از متغیرها بر اساس روش پیمایشی مبتنی بر پرسشنامه به میزان مساوی بین دانش آموزان کلاسهای شمالی و جنوبی جمع آوری، در نرم افزارSPSSبررسی گردید ونتایج آن نشان می دهد که میزان کیفیت نور طبیعی در کلاسهای شمالی و جنوبی تفاوت معنیداری ندارد. کلاس های آموزشی که از نور طبیعی روز)در جبهه جنوبی( بهره مند هستند در دریافت انرژی به وضوح غنی ترند ولی با توجه به نتیجه به دست آمده برای ایجاد فضایی با آسایش محیطی، نیاز به تدابیر لازم برای کنترل نور دارند

لینک کمکی