فایل word نقش انقلاب اسلامي در بازتعريف فلسفه سياسي در عرصه بين الملليو طرح عدالت بعنوان محور فلسفه قدرت سياسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نقش انقلاب اسلامي در بازتعريف فلسفه سياسي در عرصه بين الملليو طرح عدالت بعنوان محور فلسفه قدرت سياسي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي نقش مديريت انقلاب اسلامي در هندسه قدرت نظام جهاني (مديريت، سياست، اقتصاد، فرهنگ، امنيت، حسابداري)

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

با نگاهی کلی به عرصه قدرت سیاسی موجود در روابط بین الملل، قبل از انقلاب 11 /فوریه/ 1979 ایران، نظام بین المللیصحنه چکاچاک دو قطب از قدرت جهانی بود. نظام دو قطبی که آبستن رویارویی سخت نظامی بوده و هر لحظه امکانداشت تا جنگ جهانی سومی، بخاطر سهام بندی ساختاری قدرت در عرصه بین المللی رخ دهد. این وضع بحرانی درحالی بود که درکمتر از چند دهه قبل، جنگ جهانی دوم بر همین مبنا صورت گرفته و متخاصمین بدنبال کسب قدرتسیاسی و صورتبندی آن در جهت منافع خود در عرصه بین المللی بودند. ریشه اصلی این نوع کسب قدرت را می توان دراندیشه های فلسفی _ سیاسی غرب جستجو کرد. در این بین ظهور اندیشه ای انقلابی با هدف تغییر تعاریف موجود درروابط بین المللی و گریز و مقابله با ظلم (با تمامی چهره های آن) از منظری اسلامی که هرگونه اصالت قدرت از ناحیهبشری و مادی را نفی می کند و عدالت را بعنوان مبنا، منبع، منشاء و اثر قدرت می داند، فلسفه سیاسی و ساختار قدرتموجود در عرصه بین المللی را به چالش کشید و نظم ظالمانه ساختاربندی شده قدرت را مورد تعدی قرارداد.لذا مهمترین نقش انقلاب اسلامی در هندسه قدرت جهانی بازتعریف فلسفی قدرت از میان تعاریف موجود و دوباره برپایی شعارو بازیابی جایگاه توجه به حق و فطرت در عرصه زمامداری سیاسی دانست.

لینک کمکی