فایل word نظام نيمه آزادي در قانون جديد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نظام نيمه آزادي در قانون جديد :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي نقش مديريت انقلاب اسلامي در هندسه قدرت نظام جهاني (مديريت، سياست، اقتصاد، فرهنگ، امنيت، حسابداري)

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

قانون مجازات اسلامی جدید مهم ترین قانونی است که امسال موضوع بحث حقوق دانان بوده است. در این قانون احکامجدیدی دیده می شود. برخی از این احکام نیاز به بررسی دقیق دارند. مباحثی از جمله نظام نیمه آزادی، از رویکردهایقانون جدید مجازات اسلامی نظام نیمه آزادی می باشد ،بدینگونه که در ماده 56 این قانون چنین مشعر است: نظام نیمهآزادی، شیوه ای است که براساس آن محکوم می تواند در زمان اجرای حکم حبس فعالیتهای حرفه ای، آموزشی، حرفهآموزی، درمانی و نظایر این ها را در خارج از زندان انجام دهد اجرای این فعالیتها زیر نظر مراکز نیمه آزادی است که درسازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی تأسیس می شود، این نوع مجازات مذکور در فصل 7 قانون مجازات اسلامیمصوب 1392 تصریح شده است برای اولین بار است که قانونگذار ایران از این تأسیس حقوقی به نفع برخی متهمینمتذکر می شود ولی اعطای (این تسامح) در مجازات را قانونگذار منوط به شرایط متعدد در نظر گرفته است. به طوری کهدر ماده 57 این قانون چنان بیان شده: در حبس های تعزیری درجه 5 تا 7 دادگاه صادرکننده حکم قطعی می تواندمشروط به گذشت شاکی و سپردن تأمین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی،مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرایند اصلاح یا جبران خسارت وارد بربزه دیده موثراست، محکوم را با رضایت خود او تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد، همچنین محکوم می تواند در طول دوره تحملمجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا نماید و دادگاه موظف به رسیدگی است، نظامنیمه آزادی در حقوق کیفری کشورمان برپرفته از نظام نیمه آزادی در حقوق فرانسه می باشد.

لینک کمکی