فایل word مديريت توزيع و تأثير آن بر عملکرد زنجيره ي تأمين (مطالعه موردي: صنايع غذايي شهر کرمانشاه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مديريت توزيع و تأثير آن بر عملکرد زنجيره ي تأمين (مطالعه موردي: صنايع غذايي شهر کرمانشاه) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي نقش مديريت انقلاب اسلامي در هندسه قدرت نظام جهاني (مديريت، سياست، اقتصاد، فرهنگ، امنيت، حسابداري)

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

یک زنجیره تأمین شبکه ای از سازمان ها است که در پردازش یک عملکرد کسب و کار در هر مرحله از زنجیره ارزش ازقبیل تولید، توزیع، تدارک و ... درگیر هستند. برای پاسخگویی صحیح زنجیره تأمین لازم است تا نسبت به خدمات عالیبه مشتریان، هزینه های پایین و زمان چرخه کوتاه تر با انعطاف پذیری بالاتر اطمینان حاصل کنیم. هدف این پژوهشبررسی تأثیر بررسی تأثیر مدیریت توزیع بر عملکرد زنجیرهی تأمین می باشد. روش این پژوهش از نظر بررسی متغیرها ازنوع توصیفی- پیمایشی و از نظرنوع هدف، کاربردی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه ی کارکنان، متخصصان و مدیران صنایع غذایی استان کرمانشاه می باشند. روش نمونه گیری در این پژوهش تصادفی ساده می باشد که تعداد 200نفر به عنوان نمونه برای جمع آوری داده ها انتخاب شدند. برای تجزیه تحلیل داده ها و آزمون فرضیات از روش تحلیلعاملی تأییدی با استفاده از نرم افزار معادلات ساختاری AMOS استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است مدیریتحمل و نقل و مدیریت انبار بر مدیریت عملکرد توزیع تأثیر مثبت و معناداری داشتند. پیوستگی توزیع بر مدیریت توزیعو عملکرد توزیع بر مدیریت زنجیره تأمین اثری نداشته است.

لینک کمکی