فایل word مديريت استرس مديران سازمان هاي رسانه اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مديريت استرس مديران سازمان هاي رسانه اي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي نقش مديريت انقلاب اسلامي در هندسه قدرت نظام جهاني (مديريت، سياست، اقتصاد، فرهنگ، امنيت، حسابداري)

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

اشتغال برای ادامه زندگی و بقای جامعه ضرورتی اجتناب ناپذیر است و زندگی هر فرد از طریق کار کردن تأمین می شود.کار از یکسو می تواند شماری از نیازهای اساسی انسان همچون پرورش روح و جسم، برقراری ارتباط اجتماعی، ایجادحس ارزشمندی، اعتمادبه نفس و شایستگی را ارضاء نماید اما از سوی دیگر ممکن است منبع اصولی بروز استرس نیزباشد. استرس در مدیریت رفتار سازمانی از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است و ازآنجاییکه شرایط کار دائماً در حالتغییر است، این بحث همواره با درجات مشخصی در رابطه با مسائل مرتبط با کار در سازمان وجود دارد و در چند دههاخیر آهنگ حرکت زندگی شتاب بیشتری گرفته و تحولات در دنیای کار به صورت جدی تری خودنمایی نموده است.اگرچه عده ای از صاحبنظران، استرس را الزاماً مخرب نمی دانند اما اکثر پژوهشگران معتقدند که برهم زننده بهداشتروانی است. روش پژوهش مروری کتابخانه ای و توصیفی می باشد. در شرایط فعلی سازمان ها، یکی از مشکلات مدیران می باشد که تا حدود زیادی بازدهی و بهره وری را کاهش داده و سبب مشکلات رفتاری و تعارض شده که در این پژوهشبه منظور بررسی زمینه های سازمانی پدیدآورنده استرس و ارائه راهکارهای کاهش آن، پس از جمع آوری داده های موردنیازنتیجه گیری شد که ازنظر مدیران و کارکنان شاغل در سازمان های رسانه ای، قوانین و دستورالعمل ها، ساختار سازمانی وشرایط شغلی نامناسب بر بروز فشار عصبی تأثیر مثبت دارند.

لینک کمکی