فایل word کنوانسيون صندوق ومسوليت مدني در جبران خسارت تاشي از الودگي هاي نفتي و قاعده مسوليت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word کنوانسيون صندوق ومسوليت مدني در جبران خسارت تاشي از الودگي هاي نفتي و قاعده مسوليت :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي نقش مديريت انقلاب اسلامي در هندسه قدرت نظام جهاني (مديريت، سياست، اقتصاد، فرهنگ، امنيت، حسابداري)

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

با توجه به کنوانسیون مسولیت مدنی و کنوانسیون صندوق در جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی مالککشتی مسول است و طرح دعوا علیه خدمه و سایرین امکان پذیر نمی باشد بلکه در صورت وجود تقصیر از طرفانها مالک بعد از جبران خسارت می تواند به انها رجوع کند که در بحث وجود تقصیر از طرف شخص ثالث همهمچین امر حاکم بود همچنین مطابق برخی از متاد این دو کنوانسیون مال می تواند قبل از هر حملی مسولیتخودرا تحدید کند و حتی در پاره ای از موارد که بطور کلی یا جزئی معاف از پرداخت بود و بحث مهمدرمورد بیمه کردن کشتی است که در صورت بروز خسارت بخش اعظم ان توسط بیمه گر پرداخت می شود. وگواهی بیمه نامه باید همیشه در کشتی باشد. همچنین هدف کلی از ایجاد صندوق، جبران خسارت از الودگیهای نفتی است به دلیل گسترش تجارت ها و الودگی های زیاد که گاهی عمد و بیش تر مواقع غیرعمد صورتمی پذیرد تا حدی توانسته است که به هدفش دست پیدا کند اما انچه مسلم است ضرری که این الودگی ها داردبا پول قابل جبران نیست اما پرداخت غرامت به نوعی تصلی بخش زیان دیدگان است.

لینک کمکی