فایل word قلمرو اجرائي انواع شبهه در حقوق ايران و فقه اماميه و حنفي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word قلمرو اجرائي انواع شبهه در حقوق ايران و فقه اماميه و حنفي :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

در حقوق کیفری امروزه قاعده ی درأ مورد توجه اکثر حقوقدانان قرار گرفته است و از آن به عنوان ساقط کننده یمجازات یا دفع کننده مجازات یاد می کنند و در سیاست تقنینی و جنایی از آن استفاده می نمایند. طوری که قاعده یدرأ در فقه جزایی و حقوق ایران مورد توجه بوده و هست؛ از آنجا که در قانون مجازات مصوب 1392 قلمرو قاعده درء درمواد 120 و 121 مورد توجه قرار گرفته است. قاعده ی درأ مورد توجه فقیهان امامیه و حنفی نیز بوده است بطوری کهفقیهان امامیه آن را به دو دسته ی شبهه ی موضوعیه و حکمیه و فقیهان حنفی آن را به دو دسته ی شبهه ی فعل ومحل و ابوحنفیه در کنار این دو شبهه، شبهه ی عقد را نیز آورده است، هر چند در خصوص تقسیمات و انواع شبهه بهطور تطبیقی در این دو فقه محققی کار ننموده اسو و اغلب تحقیقات به طور کلی و اختصاری با دیگر حقوق کشورهااست و یا به طور کلی در خصوص قاعده ی درأ در فقه امامیه می باشد.

لینک کمکی