فایل word قدرت سازي رسانه اي جهان اسلام در تقابل با جريان رسانه اي غرب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word قدرت سازي رسانه اي جهان اسلام در تقابل با جريان رسانه اي غرب :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

بهره گیری از رسانه و گفتمان رسانه ای، در مسیر قدرت سازی و کنترل رفتارها و مناسبات اجتماعی اکنون به ظرفیتیرسیده است که باید رسانه را شاخصی از قدرت سیاسی و وزنه ای مهیج برای جوامع مدرن تلقی کرد. شاخصی کهمی تواند با تصویرسازی های متنوع خود، جریان قدرت را در جوامع تغییر دهد. رسانه ها در جهت انتشار پیام، مبتنی برفناوری های پیچیده ای هستند و معمولاً هم به رسانه های چاپی (روزنامه، کتاب، مجلات و ...) و (الکترونیکیرادیو، فیلم، تلویزیون، اینترنت و...) تقسیم می شوند . با مروری بر آثار رسانه ای منتشر شده دربار ه اسلام در رسانههای غربی، به نظر می رسد در تصویرپردازی و بازنمایی اسلام و مسلمانان در این رسانه ها، رویکردها و استراتژی هایرسانه ای خاصی پیگیری می شود و گفتمان ویژه ای حاکم است . با تقسیم بندی رویکرد رسانه ها، می توان پیش فرضمقاله حاضر را مشتمل بر، رسانه اسلامی و رسانه غربی عنوان کرد. با چنین مفهومی از تقسیم بندی اشاره شده، قاعدتا هریک ، الگوی هنجاری خاص خود را خواهند داشت. در اینجا می کوشیم، مبتنی بر مفهوم قدرت به قدرت سازی رسانه ایجهان اسلام به شکلی موردی پرداخته و مولفه های موجود در این قدرت رسانه ای از جانب اسلام را به عنوان عاملتاثیرگذار معرفی کنیم.

لینک کمکی