فایل word فرهنگ و امنيت ملي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word فرهنگ و امنيت ملي :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

سیر تحولات جامعه ی بین المللی و تغییرات بنیادی مفاهیمی چون امنیت در سایه جهانی شدن ،کشورها را بر آن داشتهکه تا تعریفی نو از امنیت ملی خود نمایند. در قرن حاضر با نگاهی به مرزهای سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی میبینیم که با دنیایی دیگر مواجه هستیم که برای شکل دادن به یک نظام بین المللی به شکل وابستگی متقابل هم تهدید وهم فرصت را ایجاد نموده است. بی شک توانایی ،عنصر اساسی تحقق اهداف گوناگون انسانهاست. بدین ترتیب فرهنگغنی، پویا و مولد از یک سوء اهداف، آرمان های متعالی، شوق انگیز و شایسته ی تلاش و مجاهدت تعیین می کند و ازسوی دیگر با ساماندهی صحیح باورها، ارزش ها و رفتارهای اعضای جامعه، آنان را قادر می سازد تا بتوانند با تکیه برمقدورات و ظرفیت های مختلف خود، دست به تولید قدرت و توانایی بزنند و بتوانند امنیت ملی خود را در برابر تهاجماتمختلف حفظ کنند.در نظام اسلامی، دلایل قوام و دوام جامعه عبارت است از فرهنگ غنی و پویای توحید و یکتاپرستی و همچنین تواناییهای درونی یک جامعه اگر این دو مقوله در دست افراد صالحی قرار گیرد با استعانت از فرهنگ غنی اسلام می تواند برایجلوگیری از آماج تهدیدات برای افراد جامعه خود استفاده کند.

لینک کمکی