فایل word فرصت ها و موانع تنوع قومي در روند توسعه سياسي کشور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word فرصت ها و موانع تنوع قومي در روند توسعه سياسي کشور :


سال انتشار : 1394

فرهنگ، امنيت، حسابداري)

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

تنوع قومی به عنوان یکی از واقعیات سیاسی در جهان معاصر است. کشور ایران به دلیل شرایط جغرافیایی و آب و هواییدر طول تاریخ پذیرای اقوام گوناگونی بوده است. این مطالعه درصدد بررسی تنوعات قومی در کشور و شیوه یتاثیرگذاری آن بر روند توسعه سیاسی کشور است. در این میان به بررسی فاکتورهای دخیل در این موضوع پرداخته شدهکه شامل عدالت اجتماعی، فرهنگ سیاسی و قوم گرایی می شود. روش پژوهش حاضر تحلیلی توصیفی می باشد و روشجمع آوری اطلاعات و داده ها کتابخانه ای و اسنادی می باشد. سوال اصلی در این پژوهش نحوه تاثیر فرصت ها و چالشهای ناشی از تنوع قومی در ایران بر روند توسعه سیاسی می باشد. تنوع قومی در کشور به همراه تجربه تاریخی همزیستی اقوام در ایران، فرصت مناسبی برای پایه ریزی قواعد بومی مشارکت چند قومی اجتماعی و سیاسی فراهم می کندو همچنین توزیع نامتناسب امکانات و فرصت ها در میان اقوام مختلف و دخالت های خارجی می تواند در مسیر توسعهسیاسی موانع جدی ایجاد کنند. شواهد و نتایج نشان دهنده آن است که در این ناهماهنگی به عنوان یک مؤلفه دووجهی می باشد که از یک سو مدیریت صحیح و عقلانی می تواند از این تنوع قومی به عنوان فرصت بهره برداری نماید. ازسوی دیگر با نگاهی سطحی به تحولات قومی درمنطقه نشان می دهد که اجرای سیاست های غلط توسط دولت مرکزیباعث وقوع و یا حتی شکل گیری بسترهای بحرانی در منطقه می گردد.

لینک کمکی