فایل word عوامل موثر بر بهبود کيفيت فعاليت هاي فوق برنامه پرورشي مدارس دخترانه استان البرز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word عوامل موثر بر بهبود کيفيت فعاليت هاي فوق برنامه پرورشي مدارس دخترانه استان البرز :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

رسالت آموزش و پرورش در هر کشوری تقویت نگرش انسانی به زندگی و ارتقای فلسفه آن و ایجاد توانایی در افراد جامعهبرای زندگی سالم و سازنده است. یکی از ویژگی های آموزش و پرورش پیشرفته و مدرن، توجه ویژه به فعالیت هایی استکه دانش آموزان در بیرون از کلاس و مدرسه انجام می دهند. این قبیل فعالیت ها بدون شک بیشتر از فعالیت هایکلاسی در رشد دانش آموزان مؤثر هستند. لذا هدف از این تحقیق بررسی عوامل موثر بر بهبود کیفیت فعالیتهای فوقبرنامه پرورشی مدارس دخترانه استان البرز می باشد.که بدین منظور برای جمع آوری داده های مورد نیاز پرسشنامه تهیهو بین جامعه مورد مطالعه توزیع گردید و سپس با استفاده از آزمون t و آزمون فریدمن فرضیات پژوهش بررسی شدند،نتایج نشان داد که توجه به نیاز و انگیزه دانش آموزان، محتوای فعالیت های پرورشی، کیفیت مدیریت مدارس، منابع مالی ومادی، ارتباط مستمرمدرسه و اولیاء دانش آموزان، قوانین و مقررات مدرسه، روش تدریس و عملکرد معلمان از عواملموثر بر بهبود کیفیت فعالیتهای فوق برنامه پرورشی مدارس دخترانه منطقه یک کرج می باشد.

لینک کمکی