فایل word پرسشنامه روابط چندبعدي بدن- خود، کش و همکاران(1977) (MBSRQ) (مقياس تصوير بدن)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

شد دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word پرسشنامه روابط چندبعدي بدن- خود، کش و همکاران(1977) (MBSRQ) (مقياس تصوير بدن)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

پرسشنامه روابط چندبعدی بدن- خود، کش و همکاران(1977) (MBSRQ) (مقیاس تصویر بدن)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی _ گرایش فیزیولوژی ورزشی

جهت سنجش میزان خشنودی از بدن از پرسشنامه‌ی روابط چندبعدی بدن- خود، کش و همکاران(1977)[1](MBSRQ) استفاده شد که دارای 46 آیتم می‌باشد(تامپسون،1990) که هر آیتم بر حسب مقیاس پنج درجه‌ای لیكرت سنجیده و به 5 درجه، رتبه‌بندی شده است(یک= کاملاً مخالف و پنج= کاملاً موافق)(77). نمره‌دهی پرسشنامه به نحوی است كه افرادی كه تصویر ذهنی مناسب‌تری از خود دارند، نمرات بالاتری از آن كسب می‌كنند. در این پژوهش از فرم نهایی آن استفاده گردیده است(54) که كمینه‌ی نمره‌ی كل یك فرد 46 و بیشینه‌ی نمره‌ی كل یك فرد 230 می‌تواند باشد. این مقیاس در فرم اولیه دارای 6 زیرمقیاس بوده است كه عبارتند از: 1- ارزیابی وضع ظاهری(AE)، 2- گرایش به ظاهر(AO)، 3- ارزیابی تناسب(FE)، 4-گرایش به تناسب(FO)، 5- دلمشغولی به اضافه وزن یا وزن ذهنی(SW)، 6- رضایت از نواحی بدن(BAS). زیرمقیاس‌ها عبارتند از:

1- زیرمقیاس(AE): این زیرمقیاس برای ارزیابی كلی در مورد ظاهر، طراحی شده است(تامپسون، 1996) و احساس جذابیت فیزیكی و رضایت یا نارضایتی در مورد ظاهر فرد را می‌سنجد و به طور چشمگیری با مقیاس‌های قضاوت روان‌شناختی و اختلالات خوردن، همبستگی دارد(78 و 57). این مقیاس دارای 7 سؤال می‌باشد و حداکثر نمره در آن 35 و حداقل نمـره، 7 اسـت.

2- زیرمقیاس(AO): این زیرمقیاس، اهمیت نسبی جنبه‌های متنوع تصویر بدنی را می‌سنجد و همچنین، این كه آزمودنی چگونه مراقب این جنبه‌ها می‌باشد. همچنین فراوانی رفتار نشان داده شده توسط آزمودنی، با هدف حفظ یا بهبود ظاهر بیرونی‌اش را مورد سنجش قرار می‌دهد(35). این زیرمقیاس دارای 12 سؤال می‌باشد و حداكثر نمره در آن 60 و حداقل نمره، 12 است.

3- زیرمقیاس(FE): این زیرمقیاس در مورد ارزیابی كلی، در مورد تناسب اندام بدن می‌باشد و دارای 3 سؤال كه حداكثر نمره در آن 15 و حداقل نمره، 3 است(34).

4- زیرمقیاس(FO): این زیرمقیاس، به منظور سنجش وضعیت تناسب، انتخاب شده است و میزان سرمایه‌گذاری را در مورد این كه از نظر فیزیكی تناسب داشته باشند یا به مهارت‌های ورزشی بپردازند نشان می‌دهد و دارای 13 سؤال است كه حداكثر نمره در آن 65 و حداقل نمره، 13 است.

5- زیرمقیاس(SW یا OP): این زیرمقیاس، اضطراب چاقی، مراقبت و نگرانی در مورد وزن، رژیم گرفتن و خوراك محدود را مورد سنجش قرار می‌دهد(آنیس و همکاران، 2004) و دارای 2 سؤال است كه حداكثر نمره در آن 10 و حداقل نمره، 2 است.

6- زیرمقیاس(BAS): این زیرمقیاس، درجه‌ی نارضایتی یا رضایت در مورد نواحی خاص بدن و ویژگی‌هایی مانند: صورت، وزن، وضعیت ماهیچه و را می‌سنجد(آنیس و همکاران، 2004) و دارای 9 سؤال است و حداكثر نمره در آن 45 و حداقل نمره، 9 است.

لینک کمکی