فایل word پرسشنامه شهروندي فعال(نرگس اکبري 1393)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

.ir' target='_blank' style='color:#000;text-decoration:none;box-shadow:none;border-bottom:none'>اجتماعی مصرفاشد دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word پرسشنامه شهروندي فعال(نرگس اکبري 1393) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

پرسشنامه شهروندی فعال(نرگس اکبری 1393)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

این پرسشنامه دارای 67 سوال بوده و توسط اکبری و همکاران 1393 ساخته شده است و روایی و پایایی آن تأیید شده است.

جدول 3-2 مفاهیم و ابعاد و پرسش های شهروندی فعال

نوع متغیر متغیر بعد اول شاخص گویه ها و سوالات s
متغیر وابسته شهروندی فعال اعتراضات و تغییرات اجتماعی مصرف اخلاقی

 

1
 

مصرف زیست محیطی

2 3 4 5 6
عضویت در سازمان های داوطلبانه

7 .8 .9 10
تغییرات اجتماعی مثبت

11 12 13 14 15
اهدای پول

16 .17
کمک 19 .20
تجمع قانونی

 

 21 22
23

نوع متغیر متغیر بعد سوم شاخص گویه ها و سوالات
متغیر وابسته شهروندی فعال دموکراسی پاسخگو  

مشارکت در زندگی سیاسی

 

47 48 49
رای گیری 50
تماس با نمایندگان منتخب 51
مشارکت در احزاب سیاسی 52
نمایندگان زن در مجلس 53

نوع متغیر متغیر بعد چهارم شاخص گویه ها و سوالات
متغیر وابسته شهروندی فعال ارزش های دموکراسی مشارکت در دموکراسی

 

54 55 56 57 58 59
حقوق بشر

 

60 61 62 63
درک بین فرهنگی

64 65 66 67

لینک کمکی