فایل word مباني نظري و پيشينه تحقيق براي فصل دوم پايان نامه بررسي شرايط دفاع مشروع در رويه¬ي قضايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

شد دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word مباني نظري و پيشينه تحقيق براي فصل دوم پايان نامه بررسي شرايط دفاع مشروع در رويه¬ي قضايي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی شرایط دفاع مشروع در رویه ی قضایی

بخش اول: شروط دفاع مشروع و جایگاه رویه قضایی در رفع ابهام از آنها

فصل اول: شروط دفاع مشروع در حقوق جزای ایران و منابع فقه امامیه. 7

– مبحث اول: دفاع مشروع در مواد قانونی. 8

– گفتار اول: قانون مجازات عمومی مصوب 1304 و اصلاحات بعدی مصوب 1352. 8

– الف: قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304. 8

– ب: اصلاحات انجام شده در سال 1352. 10

گفتار دوم: قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361. 10

الف: مقایسه با قوانین گذشته. 10

ب: مقایسه با موادی از قانون تعزیرات مصوب سال 1362. 11

گفتار سوم: قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 و 1375. 13

الف: قواعد عمومی. 13

ب: قواعد مندرج در کتاب پنجم (تعزیرات و مجازات های بازدارنده). 14

مبحث دوم: شروط دفاع در منابع فقه امامیه. 15

گفتار اول: ارزشهای قابل دفاع. 15

1- دفاع از تن و تمامیت جسمانی. 16

2- دفاع از عرض و ناموس. 17

3- دفاع از آزادی تن. 18

4- دفاع از مال. 19

گفتار دوم: ضرورت و تناسب دفاع (الاسهل فالاسهل). 19

1- ضرورت دفاع. 19

2- تناسب دفاع. 20

گفتار سوم: اثبات مشروعیت دفاع. 21

مبحث سوم: شرایط دفاع مشروع از دیدگاه دکترین حقوقی. 21

گفتار اول: ارزشهای قابل دفاع از نظر حقوقدانان. 22

الف – دفاع از نفس. 22

ب – دفاع از عرض و ناموس. 22

ج – دفاع از مال. 24

د – دفاع از آزادی تن. 24

هـ – دفاع از دیگری. 25

گفتار دوم: خطر فعلی یا قریب الوقوع. 27

الف – تعریف تجاوز فعلی. 27

ب – تعریف خطر قریب الوقوع. 27

ج – خطر قابل پیش بینی در آینده دور. 28

د – خوف معقول یا قرائن عقلایی. 28

گفتار سوم: شروط ضرورت دفاع و تناسب دفاع. 29

الف – تفاوت شرط ضرورت با شرط تناسب. 29

ب – ملاکهای ضرورت و الزام به فرار یا عدم الزام به فرار در صورت امکان. 30

ج – ملاکهای تشخیص تناسب. 32

د – ضمانت اجرای عدم رعایت تناسب. 33

گفتار چهارم: شرایط مربوط به دفاع از دیگری. 34

الف – دفاع از اقارب و شرایط آن. 34

ب – دفاع از اشخاص دیگر در صورت استمداد یا نیاز به کمک داشتن. 35

1- دفاع از نفس دیگری. 35

2- دفاع از عرض و ناموس دیگری. 35

3- دفاع از آزادی تن دیگری. 36

4- دفاع از مال دیگری. 36

ج – مسئولیت های ویژه بعضی اشخاص برای دفاع (مستأجر، پلیس، محافظ). 37

فصل دوم – جایگاه و اهمیت رویه قضایی در تفسیر قواعد مربوط به دفاع مشروع. 38

مبحث اول – کلی بودن قواعد موجود در قوانین موضوعه و نیاز به تفسیر قضایی. 39

الف – نیاز به تعیین دقیقتر مصادیق خوف معقول. 39

ب – نیاز به تعیین مصادیق مناسب یا عدم تناسب دفاع. 39

ج – روشن نبودن قواعد مربوط به چگونگی اثبات دفاع در قوانین موضوعه. 40

مبحث دوم: اشکالات رویه قضایی و شناسایی منابع موجود. 41

گفتار اول: منابع رویه قضایی قبل از انقلاب از لحاظ دسترسی به جزئیات پرونده. 41

گفتار دوم: منابع رویه قضایی بعد از انقلاب از لحاظ طبقه بندی و نارسایی ها. 42

بخش دوم: برداشتهای حقوقی نسبت به موارد پذیرش ادعای دفاع مشروع در رویه قضایی

فصل اول: استنباطهای کلی نسبت به ملاکهای تناسب در دفاع مشروع. 44

مبحث اول: ابزارهای مورد استفاده در دفاع در مقایسه با وسایل مورد استفاده مهاجم. 44

گفتار اول: چند نمونه از آراء قبل از انقلاب. 44

گفتار دوم: چند نمونه از آراء بعد از انقلاب. 45

مبحث دوم: سایر ملاکهای تناسب. 47

گفتار اول: تعدد مهاجمین یا مدافعین یا هر دو. 47

گفتار دوم: دفاع منتهی به قتل عمدی. 48

گفتار سوم: دفاع در محل سکونت یا ملک تحت تصرف مدافع. 49

گفتار چهارم: سایر ملاکهای پراکنده برای تشخیص تناسب. 52

فصل دوم: ادله مورد استفاده دادگاهها برای تشخیص تحقق دفاع مشروع. 53

مبحث اول: اظهارات اصحاب دعوی و گواهان. 53

گفتار اول: اظهارات اصحاب دعوی. 53

گفتار دوم: اظهارات گواهان. 55

مبحث دوم: قرائن و شواهد عینی. 55

گفتار اول: سوابق متهم یا مهاجم احتمالی. 56

گفتار دوم: ادله علمی یا شواهد پزشکی. 57

بخش سوم: رد ادعای دفاع مشروع در رویه قضایی

فصل اول: عدم احراز اصل دفاع. 60

مبحث اول: عدم وجود قرائن اطمینان آور یا بیم عقلایی. 60

گفتار اول: وجود قرائنی بر خلاف ادعای متهم. 60

گفتار دوم: معقول نبودن سوء ظن متهم. 62

مبحث دوم: دسترسی به وسایل دیگر غیر از دفاع یا امکان استمداد از قوای دولتی و انتظامی. 63

گفتار اول: دسترسی به وسایل دیگر غیر از دفاع . 64

گفتار دوم: امکان استمداد از قوای دولتی و انتظامی. 66

فصل دوم: عدم رعایت تناسب در دفاع و ضمانت اجرای آن در رویه قضایی. 68

مبحث اول: دفاع غیر متناسب در رویه قضایی قبل از انقلاب. 68

مبحث دوم: دفاع غیر متناسب در رویه قضایی بعد از انقلاب. 70

لینک کمکی