فایل word مباني نظري و پيشينه تحقيق براي فصل دوم پايان نامه بررسي شرايط و آثار مرابحه در حقوق ايران با تأکيد بر بانکداري اسلامي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

شد دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word مباني نظري و پيشينه تحقيق براي فصل دوم پايان نامه بررسي شرايط و آثار مرابحه در حقوق ايران با تأکيد بر بانکداري اسلامي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی شرایط و آثار مرابحه در حقوق ایران با تأکید بر بانکداری اسلامی

فصل اول: کلیات

مبحث اول:  تعریف، ماهیت و مبانی مرابحه 2

گفتار اول: تعریف،مفاهیم و واژه شناسی 2

الف- تعریف لغوی مرابحه 2

ب- تعریف اصطلاحی مرابحه 3

گفتار دوم:  ماهیت حقوقی مرابحه 5

گفتار سوم:  مبانی مرابحه .. 7

الف: مبانی فقهی 8

ب: مبانی حقوقی.. 9

مبحث دوم:انواع مرابحه. 10

گفتار اول: مرابحه از جهت شیوه انجام معامله.. 11

الف- مرابحه اصالتی .. 11

ب- مرابحه وکالتی.. 11

گفتار دوم: مرابحه از حیث اخذ سود 12

الف- مرابحه درصدی. 12

ب-   مرابحه باسود مبلغی. 13

گفتارسوم: مرابحه از حیث قلمرو 13

الف- مرابحه تجاری. 13

ب- مرابحه فردی. 13

مبحث سوم :مقایسه مرابحه با مفاهیم مشابه ومعایب ومزایا. 13

گفتار اول:مقایسه مرابحه بامفاهیم مشابه 14

الف- مشارکت مدنی.. 14

ب- فروش اقساطی. 15

اول- فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی وابزارکار 15

دوم- فروش اقساطی وسایل تولیدو تاسیسات.. 16

سوم- فروش اقساطی مسکن . 16

گفتار دوم: مزایا و معایب مرابحه. 17

الف- مزایای مرابحه 17

ب- معایب. 18

 فصل دوم: شرایط عقد مرابحه

مبحث اول:شرایط عمومی.. 20

گفتار اول:قصد طرفین. 20

گفتار دوم:اهلیت و اختیار طرفین.. 22

الف- اهلیت طرفین.. 23

ب- اختیار طرفین 23

گفتار سوم- مشروعیت جهت عقد 24

گفتار چهارم- موضوع معامله 26

مبحث دوم- شرایط اختصاصی . 39

گفتار اول- اجزای عقد مرابحه و شرایط کالا 29

الف- اجزای عقد مرابحه 29

ب- شرایط کالا 30

اول- موجود بودن کالا. 30

دوم- عین بودن کالا 31

گفتار دوم- شرایط مالی عقد مرابحه 31

الف- سود در عقد مرابحه.. 31

اول- ربا درمرابحه 31

1- ربا در معامله.. 31

2- ربای قرضی 32

ب- هزینه ها درعقد مرابحه 32

ج- زیادتی در مرابحه.. 33

د- جریمه در عقد مرابحه.. 34

گفتار سوم: بیع متقابل در عقد مرابحه. 34

 

فصل سوم: آثار عقد مرابحه

مبحث اول: انواع بیع از حیث آثار 36

گفتار اول: آثار بیع متزلزل 36

الف- بیع خیاری. 36

ب- بیع مؤجل. 37

ج- بیع فاسد. 38

گفتار دوم: آثار بیع با شرایط خاص 38

الف- بیع صرف 38

ب- بیع تشریفاتی 39

بحث دوم: انتقال مالکیت مبیع و ثمن. 39

گفتار اول: تسلیم مبیع.. 40

الف- زمان تسلیم 41

ب- تصرف مبیع توسط مشتری قبل از انعقاد بیع.. 41

ج- قبضی که بدون اذن بایع باشد. 42

د- هزینه‌های تسلیم. 42

ه- محل تسلیم مبیع. 43

و- تأخیر در تسلیم مبیع.. 43

ز- حق حبس 44

ح- تلف مبیع قبل از تسلیم 45

ط- تلف مبیع بعد از قبض.. 46

اول- در صورت تلف مبیع پس از قبض در ید مشتری 46

دوم- اتلاف مبیع بعد از قبض توسط مشتری.. 47

سوم- تلف مبیع توسط شخص ثالث.. 47

گفتار دوم: تأدیه ثمن 48

الف- ضمان درک ثمن. 48

ب- رفع تعرض نسبت به ثمن. 49

ج- لزوم تعیین ثمن. 49

د- زمان و محل تأدیه ثمن. 50

گفتار سوم: ظهور عدم صداقت در اعلام قیمت مبیع در مرابحه 51

مبحث سوم: ضمان درک مبیع.. 52

گفتار اول: فساد یا بطلان عقد.. 53

الف- صحت بیع نسبت به یکی از طرفین وفسادآن نسبت به طرف دیگر . 53

ب- عدم اعتباربیع نسبت به طرفین .. 53

گفتار دوم: مستحق للغیر در آمدن مبیع 53

الف- در حالات مختلفه مستحق للغیر درآمدن مبیع. 54

اول- کل مبیع مستحق للغیر درآید.. 54

دوم- قسمتی از مبیع مستحق للغیر درآید 55

ب- شرط ضمن عقد در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع.. 56

 فصل چهارم: مرابحه در نظام بانکداری اسلامی

مبحث اول: مرابحه در تجهیز منابع 58

گفتار اول: اوراق مرابحه 59

الف- اوراق مرابحه تأمین سرمایه شرکت‌های تجاری و بازرگانی. 60

اول- بررسی فقهی اوراق مرابحه تأمین سرمایه شرکت‌های تجاری و بازرگانی. 61

دوم- شیوه اجرایی اوراق مرابحه تأمین سرمایه شرکت‌های تجاری و بازرگانی. 61

ب- اوراق مرابحه جهت تأمین مالی .. 62

ج- اوراق مرابحه رهنی. 63

اول- بررسی فقهی اوراق مرابحه رهنی.. 64

دوم- شیوه اجرایی اوراق مرابحه رهنی. 64

د- اوراق مرابحه جهت تأمین نقدینگی 65

اول- بررسی فقهی اوراق مرابحه جهت تأمین نقدینگی. 65

دوم- شیوه اجرایی اوراق مرابحه جهت تأمین نقدینگی. 66

گفتار دوم: مرابحه کالایی 66

الف- مدل عملیاتی مرابحه کالایی. 67

ب- بررسی فقهی مرابحه کالایی 69

اول- تورق سنتی 70

دوم- تورق سازماندهی شده 70

سوم- نظر فقها. 71

مبحث دوم: مرابحه در تخصیص منابع 72

گفتار اول: شیوه عملیاتی قرارداد مرابحه و نحوه اجرایی آن 72

الف- صور مختلف تسویه حساب توسط بدهکار 73

ب- نحوه اجرایی قرارداد مرابحه در سیستم کارت اعتباری.. 74

گفتار دوم: موضوعاتی در خصوص کارت‌های اعتباری در قالب عقد مرابحه 74

الف- توانایی‌های کارت اعتباری براساس عقد مرابحه.. 74

ب- وجه التزام و جریمه تأخیر کارت‌های اعتباری از منظر فقهی 75

..

..

لینک کمکی