فایل word مباني نظري و پيشينه تحقيق براي فصل دوم پايان نامه بررسـي شـرط نـا مشروع در حقـوق ايـران و انگليـس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

شد دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word مباني نظري و پيشينه تحقيق براي فصل دوم پايان نامه بررسـي شـرط نـا مشروع در حقـوق ايـران و انگليـس  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسـی شـرط نـا مشروع در حقـوق ایـران و انگلیـس

فصل اوّل : کلیّات
مبحث اوّل : ماهیّت شرط و اقسام آن 6
گفتار اوّل : واژ شرط 6
بند اوّل : شرط در معنای لغوی و منطقی 6
الف – معنای لغوی 6
ب – معنای منطقی 6
1 – شرط و مشروط 6
2 – رابط سبب ومسبب 6
3 – رابط علّت و معلول 6
ج – شرط به معنای تعلیق 7
بند دوّم : شرط در اصطلاح فقه و حقوق 7
الف – شرط در اصطلاح حقوق ایران و انگلیس 7
1 – شرط در حقوق ایران 7
2 – شرط در حقوق انگلیس 8
ب – شرط در فقه 10
گفتار دوّم : مفهوم شرط ضمن عقد 10
بند اوّل : شرط ضمن عقد جایز 12
بند دوّم : شرط ضمن عقد لازم 12
گفتار سوّم : ماهیّت شروط در قراردادها 12
بند اوّل : ماهیّت شرط در قراردادها 14
بند دوّم : ارتباط شرط با عقد اصلی 15
الف – رابطه و وابستگی شرط به عقد 15
ب – رابطه و وابستگی عقد به شرط 15
مبحث دوّم : شرایط صحّت شرط و اقسام آن ضمن عقد 16
گفتار اوّل : شرایط صحّت شرط ضمن عقد در فقه و حقوق موضوعه 16
بند اوّل : در فقه 16
بند دوّم : در حقوق موضوعه 17
الف – شرایط عمومی 17
ب – شرایط اختصاصی 20
گفتار دوّم : اقسام شروط ضمن عقد 20
بند اوّل : شروط صحیح 21
الف – شرط اوّل 21
ب –شرط دوّم 22
ج- شرط سوّم 24
1-ترک فعل مادّی 26
2-شرط فعل حقوقی 27
بند دوّم : شروط باطل و غیر مبطل 27
الف – شرط غیر مقدور 28
ب – شرط بی فایده 28
ج – شرط نا مشروع 29
1 – شرط خلاف قانون 29
2 – شرط خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه 30
بند سوّم : شروط باطل و مبطل عقد 30
الف – شرط خلاف مقتضای عقد 30
ب – شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین می شود 34
مبحث سوّم : مفهوم و ماهیّت شرط باطل 35
گفتار اوّل : معنا و ماهیّت 35
بند اوّل : معنی و مفهوم 35
بند دوّم : بررسی نظرات در ارتباط با ماهیّت شرط باطل 35
الف – قائلین به فساد عقد با فساد شرط 37
ب – قائلین به صحّت عقد با فساد شرط 39
ج – قائلین به تفکیک 40
فصل دوّم : شرط نامشروع
مبحث اوّل : شرط نا مشروع 44
گفتار اوّل : ماهیّت و مفهوم 44
گفتار دوّم : شرط نا مشروع در دیدگاه فقه 44
بند اوّل : شرط حرام 50
بند دوّم : شرط مخالف احکام و قوانین الهی 50
بند سوّم : شرط محلّل حرام و محرّم حلال 50
الف – شرط مستلزم تحریم حلال یا تحلیل حرام 50
ب – الزام به ترک مباح 54
گفتار سوّم : شرط نا مشروع از دیدگاه قانون 57
بند اوّل : شرط خلاف قانون 59
بند دوّم : شرط مخالف قوانین امری و تکمیلی 59
الف – لزوم تمیز میان قوانین امری و تکمیلی 59
ب – شرط خلاف قانون امری 60
ج – شرط خلاف قانون تکمیلی 61
د – سلب حق و حدود آن 62
ه –شرط خلاف قانون در زمان 64
بند سوّم : شرط خلاف اخلاق و نظم عمومی 67
مبحث دوّم : اثر اندراج و اسقاط شرط نا مشروع ضمن عقد در حقوق 68
گفتار اوّل : اثر اندراج 68
گفتار دوّم : اثر اسقاط 73
مبحث سوّم : ضمانت اجرای تعذّر یا بطلان شرط 77
گفتار اوّل : اختیار فسخ از جانب مشروط له 79
گفتار دوّم : نتیج اعمال خیار 79
گفتار سوّم : عدم اعمال خیار 81
گفتار چهارم : توارث خیار 81
مبحث چهارم : اثر شرط نامشروع در حقوق انگلیس 83
مبحث پنجم : شروط مربوط به تقصیر قراردادی و شرط عدم مسئولیّت 88
گفتار اوّل : شروط مربوط به تقصیر قراردادی 88
گفتار دوّم : موارد نامشروع بودن شرط عدم مسئولیّت 89
بند اوّل : صدمات جسمی و معنوی 89
بند دوّم : اضرار عمدی 89
بند سوّم : بطلان جزئی شرط 90
مبحث ششم : نا مشروع بودن شرط در ایقاعات 91
گفتار اوّل : شرط در ایقاع 91
بند اوّل : ایقاع خیاری 92
بند دوّم : شرط ضمن ایقاع 93
الف – شروط تابع 93
ب – التزام اضافی 93
گفتار دوّم : ضمانت اجرای اندراج شروط ضمن ایقاعات 95
بند اوّل : انحلال ایقاع 95
گفتار سوّم : شرط عوض در ابراء 96

..

لینک کمکی