فایل word پرسشنامه باورهاي شناخت شناسي شومر

اخت شناسی شومر روایی و پایایی دارد نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد. شومر جهت اندازه­گیری باورهای شناخت­شناسی در سال 1990 ابزاری تهیه کرد که مشتمل بر 63 گویه بود و به شیوه لایکرت در یک طیف پنج­تایی نمره­گذاری می­شد. بطوریکه به گزینه کاملاً موافقم نمره 5 و گزینه کاملاً مخالفم نمره 1 تعلق می­گرفت. شومر این 63 گویه را بر اساس نظریه خود در 12 طبقه جای داد (جدول شماره 3-3) و بعد بر اساس تحلیل عاملی و با استفاده از چرخش واریماکس 4 عامل اصلی را استخراج کرد که عبارت بودند از: 1-توانایی ثابت 2-دانش ساده 3-یادگیری سریع 4-دانش قطعی در پژوهش حاضر از ترجمه پرسشنامه شومر (لطیفی

فایل word پرسشنامه فناوري اطلاعات (جوانمرد و همکاران 1393)

ست پرسشنامه فناوری اطلاعات (جوانمرد و همکاران 1393) روایی و پایایی دارد نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد. رشته علوم تربیتی گرایش این پرسشنامه توسط جوانمرد و همکاران 1393 ساخته شده است پرسشنامه فناوری اطلاعات مشتمل بر 10 سوال است که میزان بهره مندی و بکارگیری ابزار و سیستم های اطلاعاتی مبتنی بر فناوری روز را در مدارس مناطق مورد نظر مورد پرسش قرار می دهد. دامنه پاسخ گویی به سوالات طیف پنج گزینه ای لیکرت است که دامنه ی خیلی کم تا خیلی زیاد را دربر می گیرد. ... برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنیددانلود این فایل

فایل word پيشينه ومباني نظري تحقيق اصول و هدف هاي آموزش و پرورش

بندی کپی شده است پیشینه ومبانی نظری تحقیق اصول و هدف های آموزش و پرورش پیشرفت تحصیلی اصول و هدف های آموزش و پرورش «هر کشوری مطابق با  فلسفه اجتماعی و جهان بینی خود،احتیاجات جامعه،کودکان و نوجوانان و انتظاراتی که از آموزش و پرورش دارد،هدف های آموزش و پرورش خود را تعیین می کند که ممکن است با هدف های آموزش و پرورش کشورهای دیگر کاملاً متفاوت باشد،با وجود این،صرف نظر از اختلاف آراء فلسفه اجتماعی،نیازهای جوامع مختلف،اصول و هدف های آموزش و پرورش به نظر تا حدی ثابت و اساسی هستند و تقریباً مورد قبول دانشمندان تعلیم و تربیت داخل فن می باشند،از این قرارند: